Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2020 Протокол № 13 / 24.06.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13 / 24.06.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 13 / 24.06.2020 г.

Днес, 24.06.2020г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет - доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Енков, доц. Хаджиколева, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев и ас. Иванов.

Отсъстващи:
ас. Хоптериев

Дневен ред:
1.  Докторанти.
2.  Избор на научно жури.
3.  Разни.

Решения:

1.  По т. 1, КС предлага на Факултетния съвет да продължи прекъсването на докторантурата на Стоян Петев Атанасов, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, за срок от 6 (шест) месеца по семейни причини, считано от 1.06.2020 г.
Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

2.  По т. 1, КС предлага на Факултетния съвет да продължи прекъсването на докторантурата на Слави Станчев Глухов, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, за срок от 6 (шест) месеца по семейни причини, считано от 1.06.2020 г.
Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

3.  По т. 1, КС предлага на ФС да утвърди изменение в темата на редовния докторант Николай Георгиев Ханджийски от „Парсер за строеж на конкретни синтактични дървета чрез безконтекстни граматики“ на „Парсер генериращ конкретни синтактични дървета с приложение в транслацията на безконтекстни граматики“.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

4.  По т. 1, КС предлага на ФС да утвърди изменения в индивидуалния план на редовния докторант Николай Георгиев Ханджийски, в частите му „Работен план за втората година от подготовката“ и „Работен план за третата година от подготовката“.
Гласували 7, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 0

24.06.2020 г.   
Ръководител на катедра:                         
(доц. д-р Е. Сомова)
  Протоколирал:                      
(доц. д-р С. Хаджиколева)
   
   
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ