Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2020 година протокол № 7 / 24.06.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 7 / 24.06.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 7 / 24.06.2020 г.

 От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

 Днес, 24. юни 2020 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 34; Отсъстващи – 3; Присъстващи – 31.

         ДНЕВЕН РЕД:
        1)  Учебни.
        2)  Докторанти.
        3)  Научни.
        4)  Хонорувани.
        5)  Разни. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение, за учебната 2020/2021 година във Факултета по математика и информатика:

1) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 550 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 550 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ): Две такси по 330 лв.
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ): Две такси по 330 лв.

2) ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ИНФОРМАТИКА 

 • за провеждане на 40-часов курс – 300 лв.; 
 • за провеждане на 80-часов курс – 560 лв. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 773.31 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 757.72 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) и „Обучение по математика в училище“ (2 г.)  от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 518.63 лв. за учебната 2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие: в срок до 20.07.2020 г. (понеделник) да се подават в Деканата предложения (в определената за тази цел тетрадка) за предстоящата ликвидационна сесия, за редовно и задочно обучение. Задължително в заявките да се включат и платформи за онлайн изпитване. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за следната промяна на темата на Николай Георгиев Ханджийски, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика и с научен ръководител доц. д-р Елена Сомова, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

 • от „Парсер за строеж на конкретни синтактични дървета чрез безконтекстни граматики“,
 • на „Парсер генериращ конкретни синтактични дървета с приложение в транслацията на безконтекстни граматики“.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за частична промяна в индивидуалния план на редовния докторант Николай Георгиев Ханджийски в частите му „Работен план за втората година от подготовката“ и „Работен план за третата година от подготовката“.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Стоян Петев Атанасов, редовен докторант към „Компютърна информатика“, с научни ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и проф. д-р Росица Желязкова Донева за срок от 6 (шест) месеца, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.06.2020 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Слави Станчев Глухов, редовен докторант към „Компютърна информатика“, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за срок от 6 (шест) месеца, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.06.2020 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни системи“: съгласно чл. 21 (1) и чл. 14 (3) от ПРАС на ПУ да бъде избрана доц. д-р Олга Добрева Рахнева за втори научен ръководител на Йордан Георгиев Тодоров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ и отчислен от докторантура с право на защита на 01.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни системи“: съгласно чл. 21 (1) и чл. 14 (3) от ПРАС на ПУ да бъде избрана доц. д-р Олга Добрева Рахнева за втори научен ръководител на ас. Александър Петров Петров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ и отчислен от докторантура с право на защита на 01.03.2017г.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Софтуерни технологии“ за възстановяване на докторантурата на Светослав Иванов Чонков, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“, считано от 01.08.2020 г., съгласно подадена молба и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Софтуерни технологии": съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник: на мястото на проф. д-р Христо Димитров Крушков да бъдат избрани проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Светослав Иванов Чонков, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Софтуерни технологии”.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Софтуерни технологии“ за възстановяване на докторантурата на Костадин Емилов Цветанов, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Софтуерни технологии“, считано от 01.08.2020 г., съгласно подадено заявление и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Софтуерни технологии": съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник: на мястото на проф. д-р Христо Димитров Крушков да бъдат избрани проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Костадин Емилов Цветанов, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Софтуерни технологии”.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: на основание чл.15. (4) от ППЗАСРБ и чл. 21. (3) от ПРАСПУ да бъде освободен проф. д-р Андрей Иванов Захариев от научно ръководство на Пламена Иванова Марчева, редовен докторант към катедра „Математически анализ", считано от 01.06.2020 г., поради служебна заетост.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Мария Руменова Гачкова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, докторска програма Информатика, с научeн ръководител доц. д-р Елена Петрова Сомова и тема на дисертационния труд „Игровизация на учебен курс в среда за е-обучение към катедра „Компютърна информатика“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Бургаски свободен университет, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

3)  Доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова – от Нов български университет, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1)  (външен) Проф. д.м.н. Георги Николов Кръстев – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  (вътрешен) Доц. д-р Светослав Христосов Енков – от Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: защитата на дисертационния труд на Мария Руменова Гачкова на тема „Игровизация на учебен курс в среда за е-обучение“, с научeн ръководител доц. д-р Елена Петрова Сомова да бъде на 01.09.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Мартин Викторов Такев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”, докторска програма Информатика, с научни ръководители доц. д-р Елена Петрова Сомова и проф. д-р Мигел Естебан Родригес Артачо и тема на дисертационния труд „Създаване, съпровождане и проследяване на интерактивни учебни дейности“към катедра „Компютърна информатика“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Бургаски свободен университет, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

3)  Доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова – от Нов български университет, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1)  (външен) Проф. д.м.н. Георги Николов Кръстев – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  (вътрешен) Доц. д-р Светослав Христосов Енков – от Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: защитата на дисертационния труд на Мартин Викторов Такев на тема „Създаване, съпровождане и проследяване на интерактивни учебни дейности“, с научни ръководители доц. д-р Елена Петрова Сомова и проф. д-р Мигел Естебан Родригес Артачо да бъде на 01.09.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 19: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) и ментори за провеждане на практика и стаж по специалността, учебна 2019/2020 година:
1.    Константин Николаев Русев (магистър) – с допълнителен хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране на Java“ с 1. Курс, Информатика, редовно обучение и за изпитани студенти.

2.  Васил Маринов Върбанов (магистър) – с допълнителен хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Английски език“ на 1. курс в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение.
3.    Ментори, провеждащи провеждащи практика по специалността /преддипломен стаж/:

 • Алекси Вергилов Нешев – с хорариум 180 часа;
 • Васил Георгиев Тодоров – с хорариум 180 часа;
 • Андрияна Димова Димова – с хорариум 180 часа;
 • Бояна Данчева Данчева – с хорариум 180 часа;
 • Валери Петров Кирилов – с хорариум 180 часа;
 •  Валерия Димитрова Петрова – с хорариум 180 часа;
 • Васил Николаев Николов – с хорариум 180 часа;
 • Венцислав Венциславов Пехливанов – с хорариум 180 часа;
 • Венцислав Илиев Попов – с хорариум 180 часа;
 • Веско Искренов Гадиров – с хорариум 180 часа;
 • Владимир Станиславов Елис – с хорариум 180 часа;
 • Галя Парушва Теоклиева – с хорариум 180 часа;
 • Генади Георгиев Петков – с хорариум 180 часа;
 • Генади Георгиев Петков – с хорариум 180 часа;
 • Георги Ангелов Вълчанов – с хорариум 180 часа;
 • Георги Георгиев Вулджев – с хорариум 180 часа;
 • Георги Георгиев Вулджев – с хорариум 180 часа;
 • Георги Добринов Македонски – с хорариум 180 часа;
 • Даниел Жечев Петров – с хорариум 180 часа;
 • Даниела Жорж Начкова – с хорариум 180 часа;
 • Диан Йорданов Йорданов – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Данаилов Сариев – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Тодоров Митев – с хорариум 180 часа;
 • Добромир Красимиров Милчев – с хорариум 180 часа;
 • Драгомир Марианов Драганов – с хорариум 180 часа;
 • Живко Панайотов Пасков – с хорариум 180 часа;
 • Зорница Николаева Разпопова– с хорариум 180 часа;
 • Ива Ангелова Китипова – с хорариум 180 часа;
 • Ивайло Николов Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Ивайло Светозаров Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Иван Георгиев Балканов – с хорариум 180 часа;
 • Иван Георгиев Чакъров – с хорариум 180 часа;
 • Иван Колев Колев – с хорариум 180 часа;
 • Йоанна Симеонова Минчева – с хорариум 180 часа;
 • Йордан Иванов Йорданов – с хорариум 180 часа;
 • Константин Петров Тенекджиев – с хорариум 180 часа;
 • Константин Петров Тенекджиев – с хорариум 180 часа;
 • Костадин Георгиев Славов – с хорариум 180 часа;
 • Красимир Маринов Даскалов – с хорариум 180 часа;
 • Красимир Маринов Даскалов – с хорариум 180 часа;
 • Кристиан Александров Терзиев – с хорариум 180 часа;
 • Лъчезар Иванов Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Любомир Алексеев Митков – с хорариум 180 часа;
 • Маргарита Евгениева Маркова – с хорариум 180 часа;
 • Мария Владимирова Тотова – с хорариум 180 часа;
 • Милан Илиев Никитов – с хорариум 180 часа;
 • Неджат Расим Халибрям – с хорариум 180 часа;
 • Никола Емилов Чапаров – с хорариум 180 часа;
 • Николай Атанасов Чочев – с хорариум 180 часа;
 • Нихат Халил Аптурахман – с хорариум 180 часа;
 • Петко Данчев Бакалов – с хорариум 180 часа;
 • Петър Ангелов Панайотов – с хорариум 180 часа;
 • Петър Ангелов Терзиев – с хорариум 180 часа;
 • Петя Ангелова Лакова-Евтимова – с хорариум 180 часа;
 • Петя Йорданова Иванова – с хорариум 180 часа;
 • Пламен Боганов Богданов – с хорариум 180 часа;
 • Полина Гинева Куфарова – с хорариум 180 часа;
 • Росина Иванова Петрова – с хорариум 180 часа;
 • Сафка Димитрова Манолова– с хорариум 180 часа;
 • Светла Янкова Христова – с хорариум 180 часа;
 • Светослав Свиленов Ничинков– с хорариум 180 часа;
 • Силвия Георгиева Павлова – с хорариум 180 часа;
 • Снежана Радомирова Симеонова– с хорариум 180 часа;
 • Спас Николов Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Стойко Георгиев Георгиев – с хорариум 180 часа;
 • Таня Филипова Костадинова– с хорариум 180 часа; 
 • Тенчо Дончев Корабелов – с хорариум 180 часа;
 • Херман Луиз Верстапен – с хорариум 180 часа;
 • Христо Деянов Генчев – с хорариум 180 часа; 
 • Христо Лазаров Синджирлиев – с хорариум 180 часа;
 • Христо Петров Христов – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се редуцира (намали) годишният норматив за учебната 2019/2020 година от 360 часа на 90 часа на гл. ас. д-р Мария Тонкова Василева-Чилибинова към катедра „Компютърни технологии“, поради излизането ѝ в отпуск по майчинство от 22.11.2019 г., равняващо се на 1/4 от продължителността на учебната година.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се редуцира (намали) годишният норматив за учебната 2019/2020 година от 180 часа на 120 часа на ас. Мария Добринова Добрева (на ½ щат) към катедра „Компютърни технологии“, поради излизането ѝ в отпуск по майчинство от 17.03.2020 г., равняващо се на 2/3 от продължителността на учебната година.

РЕШЕНИЕ 22: Проф. Златанов запозна членовете на ФС с класирането на катедрите по точки за наука през 2019/2020 година по: общ брой точки; по среден брой точки и индивидуално класиране. (Приложение 1)

 • класиране на катедри по точки за наука през 2019/2020 година по общ брой точки: "Компютърни технологии", "Приложна математика и моделиране", "Компютърни системи", "Математически анализ", "Компютърна информатика", "Софтуерни технологии", "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", "Алгебра и геометрия" – общо 22 696;
 • класиране на катедри по точки за наука през 2019/2020 г. по среден брой точки: "Приложна математика и моделиране", "Компютърни технологии", "Математически анализ", " Компютърна информатика", "Компютърни системи", "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", "Софтуерни технологии", "Алгебра и геометрия" – общо 274;
 • индивидуално класиране на всички с над 200 точки за наука: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Иван Ганчев Иванов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Николай Величков Павлов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков, гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Веселин Николаев Кюркчиев, доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, проф. д-р Коста Андреев Гъров, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, доц. д-р Елена Петрова Сомова.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се редуцира (намали) годишният норматив за учебната 2019/2020 година от 360 часа на 90 часа на гл. ас. д-р Мария Тонкова Василева-Чилибинова към катедра „Компютърни технологии“, поради излизането ѝ в отпуск по майчинство от 22.11.2019 г., равняващо се на 1/4 от продължителността на учебната година.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се редуцира (намали) годишният норматив за учебната 2019/2020 година от 180 часа на 120 часа на ас. Мария Добринова Добрева (на ½ щат) към катедра „Компютърни технологии“, поради излизането ѝ в отпуск по майчинство от 17.03.2020 г., равняващо се на 2/3 от продължителността на учебната година.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се редуцира (намали) годишният норматив за учебната 2019/2020 година от 360 часа на 120 часа на гл. ас. д-р Кирина Димитрова Бойкова към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, поради излизането ѝ в отпуск по майчинство от 25.11.2019 г., равняващо се на 1/3 от продължителността на учебната година.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие: крайният срок за отчитане на индивидуалните планове за работа за учебната 2019/2020 година е 10.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ 27: Проф. Голев информира членовете на ФС за изплатеното юни месец ДТВ.

РЕШЕНИЕ 28: Проф. Голев информира членовете на ФС, че следващото заседание на ФС ще е на 15 юли 2020 г.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ