Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2020 Протокол № 12 / 29.05.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12 / 29.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 12 / 29.05.2020 г.

 
Днес, 29.05.2020г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет - доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Енков, доц. Хаджиколева, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, ас. Иванов и ас. Хоптериев.

Отсъстващи:
Няма

Дневен ред:

 • Предварително обсъждане на дисертационния труд на Мария Руменова Гачкова.
 • Предварително обсъждане на дисертационния труд на Мартин Викторов Такев.
 • Предварително обсъждане на дисертационния труд на Лиляна Иванова Русенова.
 • Разни.

Решения:

1. По т.1, катедрата прие, че представеният от докторант Мария Руменова Гачкова дисертационен труд на тема „Игровизация на учебен курс в среда за е-обучение“ е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

2. По т.1, катедрата предлага на гласуване на ФС състав на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Мария Руменова Гачкова със следните потенциални членове:

 • Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева – от катедра „Информатика и ИТ” на факултет „Природни науки и образование” при РУ „Ангел Кънчев“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова от ЦИТН на БСУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.
 • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
 • (резервен член) Проф. дмн Георги Николов Кръстев – от катедра „Компютърни системи и технологии” на факултет „Електротехника, електроника и автоматика” при РУ „Ангел Кънчев“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Светослав Христосов Енков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

3. По т.1, катедрата предлага на гласуване на ФС дата на публичната защитана дисертационния труд на докторанта Мария Руменова Гачкова пред научното жури да бъде 01.09.2020 г.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

4. По т.2, катедрата прие, че представеният от докторант Мартин Викторов Такев дисертационен труд на тема „Създаване, съпровождане и проследяване на интерактивни учебни дейности“ е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

5. По т.2, катедрата предлага на гласуване на ФС състав на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Мартин Викторов Такев със следните потенциални членове:

 • Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева – от катедра „Информатика и ИТ” на факултет „Природни науки и образование” при РУ „Ангел Кънчев“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова от ЦИТН на БСУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.
 • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
 • (резервен член) Проф. дмн Георги Николов Кръстев – от катедра „Компютърни системи и технологии” на факултет „Електротехника, електроника и автоматика” при РУ „Ангел Кънчев“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Светослав Христосов Енков от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

6. По т.2, катедрата предлага на гласуване на ФС дата на публичната защитана дисертационния труд на докторанта Мартин Викторов Такев пред научното жури да бъде 01.09.2020 г.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0

7. По т.3, катедрата прие, че представеният от докторант Лиляна Иванова Русенова дисертационен труд на тема „ Модел и система за е-обучение на работното място“ не е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика и даде 3 месеца удължение за доработване на дисертацията.

Гласували 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0


29.05.2020 г.                                                  

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)

Протоколирал:
(доц. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ