Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Доклади на конференции, организирани от ФМИ Научна конференция „Иновационни ИКТ за дигитално научноизследователско пространство по математика, информатика и педагогика на обучението“, Пампорово, 2019 Preface    English
Факултет по математика и информатика - Preface

Предговор

Уважаеми колеги,

Сборникът е съставен от доклади, представени на научната конференция „Иновационни ИКТ за дигитално научноизследователско пространство по математика, информатика и педагогика на обучението“, която се проведе от 07-08 ноември 2019 г. в Пампорово. Настоящата конференция за пета поредна година си постави за цел представянето на нови и иновативни научни резултати в областта на математиката, информатиката и обучението по математика и информатика. 

В структурата на конференцията са традиционните секции А – Разработване на иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научните изследвания и бизнеса; Б – Иновационни софтуерни инструменти и технологии в обучението. В програмата са включени 12 доклада на участници в проект ФП19-ФМИ-002. Надявам се този научен форум да продължи да бъде място за обмен на идеи и вдъхновение за докторантите и младите учени към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет.

Използвам случая да изкажа специални благодарности на Програмния и Организационния комитети на конференцията, на ръководството на Факултета по математика и информатика, както и на Фонд научни изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Доц. д-р Анна Малинова

 

Preface

Dear colleagues,

This Book of proceedings consists of papers presented at the Scientific Conference “Innovative ICT for Digital Research Area in Mathematics, Informatics and Pedagogy of Education”, held on 07-08 of November 2019, in the resort of Pamporovo, Bulgaria. The recent conference, for the fifth consecutive year, aimed at presenting new and innovative scientific results in mathematics, informatics, and pedagogy of education in mathematics and informatics. 

The structure of the conference consists of the traditional sections A – Development of innovative software tools and technologies with applications in research and business; B – Innovative software tools and technologies in education. The scientific program includes 12 papers from participants of the FP19-FMI-002 project. I hope this scientific forum will keep being a place for exchanging ideas and inspiration for the PhD students and young scientists at the Faculty of Mathematics and Informatics of the Plovdiv University.

I take this opportunity to express my special thanks to the Program and Organizational Committees of the Conference, to the board of the Faculty of Mathematics and Informatics and to the Fund “Scientific Research” at the University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”.

Assoc. Prof. Anna Malinova, PhD

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ