Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2020 ПРОТОКОЛ № 6 - 19/20    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 6 - 19/20

П Р О Т О К О Л   № 6 -  19/20 

   Днес 08.05.2020г. (сряда) от 15:00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д-р Иван Ганчев,  доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р  Владимир Вълканов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Иван Димитров,  гл. ас. д-р Георги Чолаков, инф. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова, ас. Ирина Кръстева, инф. Александър Петров, инф. Борислав Тосков, ас. Пенчо Малинов, гл. ас. д-р Емил Дойчев

Отсъстваха: доц. д-р Димчо Димов в платен отпуск

Дневен ред:

 

 1. Докторанти;
 2. Учебни;
 3. Разни;

 

По точка 1 от дневния ред:

Решения: 

Бяха разгледани и гласувани единодушно от КС, следните РЕШЕНИЯ:

1)    Годишните отчети, мненията на  научните им ръководители и бяха предложени оценки за работата  на следните докторанти:

Име

Научен ръководител

Година

Оценка

Кристиан Неделчев Милев – редовен докторант

Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

1-ва

Отличен 6

Иван Димитров Вътов – редовен докторант

Доц. д-р Владимир Вълканов

1-ва

Добър 4

Добромир Атанасов Русенов – редовен докторант

Доц. д-р Владимир Вълканов

2-ра

Отличен 6

Михаил Тодоров Петров – редовен докторант

Доц. д-р Владимир Вълканов

2-ра

Отличен 6

Константин Николаев Русев – редовен докторант

Проф. д-р Станимир Стоянов

2-ра

Добър 4

Димитър Георгиев Христов – редовен докторант

Проф. д-р Станимир Стоянов

3-та

Отличен 6

Георги Василев Пенчев – редовен докторант

Проф. д-р Станимир Стоянов

3-та

Отличен 6

Себиха Ахмедова Маданска – редовен докторант

Проф. д-р Станимир Стоянов

1-ва

Отличен 6

Михаела Михайлова Русев - редовен докторант

Проф. д-р Станимир Стоянов

1-ва

Отличен 6

Даниел Желязков Русев – редовен докторант

Проф. д-р Станимир Стоянов

2-ра

Отличен 6

Андрей Петров Петров – задочен докторант

Проф. д-р Станимир Стоянов

4-та

Отличен 6

Дритaн Дервиши – редовен ддокторант

Проф. д-р Станимир Стоянов

3-та

Слаб 2

Петя Цветанова Василева

Доц. д-р Александър Пенев

1-ва

Отличен 6

2)    Да бъдат отчислена с право на защита, считано от 01.03.2020 год., следните докторанти:

 • Андрей Петров Петров;
 • Димитър Георгиев Христов;
 • Георги Василев Пенчев

3)    На основание Чл. 26. (1) от „Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България“, предлага Дритан Дервиши да бъде отчислен от редовна докторантура без право на защита, считано от 01.03.2020 год.

4)    На основание чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, катедреният съвет гласува единодушно и предлага на факултетния съвет да бъде прекъсната докторантурата на редовен докторант Константин Николаев Русев за срок от една година, считано от 01.03.2020.

5)    Във връзка с провеждане на конкурсен изпит по специалността за докторанти в допълнителна сесия за учебната 2019/2020 г. съгласно чл. 13(2) от ПРАС на ПУ, катедреният съвет взе единодушно решение и предлага на ФС  следните решения:

 1. Комисия  в състав:
 • Проф. д-р Станимир Стоянов – председател
 • Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева – член
 • Доц. д-р Владимир Вълканов – член

2. Конспект за изпита.

По точка 2 от дневния ред:

Решения: 

1)    Във връзка с изпълнението на учебните занятия, свързани с обучението на студентите в бакалавърските програми през учебната 2019/20 год., катедреният съвет гласува единодушно и предлага на факултетния съвет, следните хонорувани асистенти: 

 • Гергана Василева Колева (докторант)  – 30 часа
 • Любка Стоянова Славова (докторант) – 30 часа
 • Мартин Георгиев Василев (докторант) – 100 часа
 • Лазар Милков Пендов (студент) – 50 часа
 • Стефан Тасков (докторант) – 80 часа
 • Тодор Тодоров (докторант) – 40 часа

 

2)    Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на факултетния съвет, следните избираеми дисциплини за първи триместър на учебната 2020/2021 година:

 1. Доц. Стоицов, „Проектиране и управление на локални компютърни мрежи“, за всички специалности редовно и задочно;
 2. Доц. Стоицов, хон. Ас. Стефан Тафков, „Информационна и комуникационна сигурност“, за всички специалности редовно;
 3. Доц. Стоицов, докторант Тодор Тодоров, „Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения“, за всички специалности задочно;
 4. Проф. С. Стоянов, инф. Й. Тодоров, "Мобилни приложения - Андроид за начинаещи" за всички специалности редовно и задочно.

 

3)    Съгласно Решение № 34 на ФС от 19.04.2017 г. на Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски”, катедреният съвет гласува единодушно и предлага на факултетния съвет да номинира за гост-преподаватели към катедра „Компютърни системи“:

 • Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, който:

-        ще бъде пенсиониран през август 2020 г., заемащ академичната длъжност „Професор“ към катедра „Компютърни системи“;

-        за последните пет години има повече от 500 точки „Наука“ (3057 точки) според приетото точкуване във Факултета по математика и информатика;

-        има осигурен норматив за учебната 2020/2021 година.

 

 По точка 3 от дневния ред:

Решения:

1)    Катедреният съвет обсъди различни въпроси, свързани с дейността на катедрата, които възникват при обучение на студентите в онлайн среда, както и  заповед Р33-1503/08.05.2020г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“. Направиха се различни предложения, относно провеждането на семестриалните изпити в електронна среда.

2)    Катедреният съвет гласува единодушно, считано от учебната 2020/2021 г., доц. д-р Владимир Вълканов да стане ръководител на следните магистърските програми:

3)    Поради провеждане на научна работа със студенти, катедреният съвет гласува единодушно, следните преподаватели да запишат по 20 часа към индивидуалните си планове:

 • гл. ас. д-р Иван Димитров;
 • проф. д-р Станимир Стоянов;
 • ас. Ирина Кръстева;

 

Поради изчерпване на дневния ред КС бе закрит.

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/ доц. д-р А. Стоянова-Дойчева /

 

Подпис на протоколчик :………………………….

/ас. Ирина Кръстева/

 

08.05.2020 г.           

Гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ