Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2020 Протокол № 68 / 11.05.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 68 / 11.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ №68
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 11.05.2020 г. от 11:00 ч. се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия” в Google Meet.
Участваха редовните членове на КС: проф. дмн Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторантски.
  3. Други.

По точка 1.
Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС със заповедта на ректора за продължаване на дистанционното обучение до 13.07.2020 г. Той отбеляза, че про-веждането на семестриалните и държавните изпити ще бъде уточнено на следва-щия факултетен съвет, на 20.05.2020 г. Беше обсъдено и прието предварителното разпределение на часовете за 2020/2021 учебна година с уговорката, че оконча-телно ще се съгласува с КС в началото на учебната година, когато стане ясен броят на студентите по съответните специалности.

По точка 2.
Проф. Манев представи отчета на докторанта Веселина Тавкова за втората година от докторантурата. Като неин научен ръководител той изложи мнението си за ра-ботата на Веселина Тавкова и предложи на членовете на катедрения съвет да бъде атестирана с оценка Отличен 6 за работата си през втората го¬дина от подготовката. Предложението беше гласувано и прието единодушно от членовете на катедрата.

По точка 3.
За А семестър на уч. 2020/2021 г. се предлагат следните избираеми дисциплини:

  • „Математически основи на компютърната графика”, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова за всички специалности редовно обу-чение;
  • „Теория на инвестиционния портфейл“, проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов за всички специалности редовно и задочно обучение;
  • „Нестандартни математически задачи”, проф. д-р Пенка Рангелова.

Поради изчерпване на дневния ред катедреният съвет беше закрит.

11.05.2020 г.   
Секретар на катедрата:……………………………………
(гл. ас. д-р И. Докузова) 
 
Ръководител накатедрата:……………………………………
(проф. дмн М. Манев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ