Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2020 Протокол №127 / 13.05.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №127 / 13.05.2020

ПРОТОКОЛ № 127 / 13.05.2020

Днес, 13.05.2020, се състоя катедрен съвет на катедра Приложна математика и моделиране с конферентна връзка чрез платформа Cisco Webex Meetings.

Присъстващи:
проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина , гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов, проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева (с право на съвещателен глас)   
Отсъстващи: 
доц. д-р Павлина Атанасова (в неплатен отпуск)

 Поради слаб интернет се наложи прекъсване на видeо връзката и катедрният съвет продължи само с аудио връзка.

Дневен ред:

1. Учебни
         1.1 Избираеми дисциплини за Есенния триместър на 2020/2021 г.
        1.2 Хонорувани преподаватели за В триместър 2019/2020.
2. Разни
      2.1 Приемно време след прекратяване на извънредното положение.
      2.2 Предложение за рецензенти на учебно помагало „Ръководство за работа с Wolfram Mathematica“ с автор Петър Копанов.
        2.3 Гост преподаватели към катедрата за учебната 2020/2021  година
        2.4 Правила за провеждане на неприсъствени семестриални изпити.

Решения:

Доц. д-р Веска Нончева обяви, че гласуването на този КС ще става явно, но във връзка с използването само на аудиовръзка ще използваме гласно гласуване в азбучен ред (по фамилни имена). Право на гласуване имат всички щатни преподаватели, които са на работа в момента на провеждане на катедрения съвет (6 на брой).

Доц. д-р Веска Нончева предположи да се гласува дневния ред.
Направеното предложение за дневен ред бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието.

 

По точка 1.1: Избираеми дисциплини за Есенния триместър на 2020/2021 г.
Получени са две предложения за избираеми дисциплини.

 •  Проф. дмн Снежана Христова: Основи на моделирането, за всички курсове, редовно обучение, семестър А, 2020/2021
Доц. д-р Веска Нончева предположи да се гласува избираемата дисциплина.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието.
 • Доц. д-р Христина Кулина, гл.ас. д-р Атанас Иванов: Бизнес статистика със SPSS - за всички курсове, редовно и задочно обучение, семестър А, 2020/2021

Доц. д-р Веска Нончева предположи да се гласува избираемата дисциплина.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието.

По точка 1.2: Хонорувани преподаватели за В триместър 2019/2020
Във връзка с дистанционното обучение семестър В, проф. Христова:
Магистър, докторант, Антония Дианова Добрева да бъде хонорувана с 50 часа за водене дистанционно на упражнения, консултации и провеждане на изпити по "Вероятности" с 2 к. БМ, и ВПС с 3к. И и СИ, редовно обучение.

Доц. д-р Веска Нончева предположи да се гласува.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието.

По точка 2.1: Приемно време след прекратяване на извънредното положение.

По точка 2.2: Предложение  за рецензенти на учебно помагало с автор Петър Копанов, със заглавие „Ръководство за работа с Wolfram Mathematica“. 

Получен е доклад от д-р Петър Копанов с искане:

Да се направи предложение пред ФС за отпечатване от издателството на ПУ на учебно помагало за студенти от направления „Математика“ и  “Информатика” с автор Петър Копанов  и със заглавие „Ръководство за работа с Wolfram Mathematica“

Доц. д-р Веска Нончева предложи да бъдат избрани следните рецензенти за учебното помагало на П. Копанов

 

 • Проф. д.м.н. Снежана Христова, ФМИ – ПУ (направление 4.5 Математика)
 • Проф. д-р Станимир Стоянов, ФМИ – ПУ (направление 4.6 Информатика и компютърни науки)
 • Проф. д-р Коста Гъров,  ФМИ – ПУ (направление 1.3 Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии) 

 

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието.

По точка 2.3: Гост преподаватели към катедрата за учебната 2020/2021 учебна година:

Доц. д-р Веска Нончева обяви получените чрез имейли предложения за брой и щат на гост-преподаватели, наредени по време на получаването им.

Доц. д-р Христина Кулина предложи да се добави предложението: „Един гост-преподавател на цял щат и един гост-преподавател  на ½ щат“ за да се изчерпят възможности.

Окончателно се оформиха за гласуване следните 4 предложения (подредени по време на получаването им):

 • Двама гост-преподаватели, всеки на цял щат
 • Един гост-преподавател на цял щат
 • Двама гост-преподаватели, всеки на 1/2 щатна бройка
 • Един гост-преподавател на цял щат и един гост-преподавател на ½ щат

Доц. д-р Веска Нончева даде упътване за гласуването:  Всеки от щатните преподаватели гласува само за едно от предложенията, или за нито едно.

Всяко от предложенията беше гласувано по отделно:

 • Двама гост-преподаватели, всеки на цял щат

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 2, „против“ – 3, „въздържали се“ – 1.

 • Един гост-преподавател на цял щат

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 3, „против“ – 2, „въздържали се“ – 1.

 • Двама гост-преподаватели, всеки на 1/2 щатна бройка

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 0, „против“ – 5, „въздържали се“ – 1.

 • Един на цял щат и един на ½ щат

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 0, „против“ – 5, „въздържали се“ – 1.

Нито едно от направените предложения не получи 50%+1 гласа от всички 6 с право на глас.
Никое от направените предложения не е прието.

По точка 2.4: Правила за провеждане на неприсъствени семестриални изпити.

Неприсъствените семестриални изпити за математическите дисциплини да се провеждат с платформа за видео споделяне на екран като:  Студентите се разделят на групи по 15-20 човека, които трябва задължително да са с камера (на компютър, или на телефон) За  всяка група отговаря един  преподавател.

Преподавателят споделя на екрана си заданията, върху които студентите работят за предварително определено време.  След изтичане на времето се дават 5 мин.,  през които студентите предават материалите си в определен формат на определената платформа. Работи предадени след изтичане на времето, не се оценяват.

Ако по време на изпита, някой си изключи камерата, независимо по каква причина, изпитът се анулира и се дава нова възможност по друго време.
13.05.2020 г.  
Научен секретар: ………………………………
(гл. ас. д-р A. Иванов) 
 
Ръководител катедра ПММ: ……………………………………
(доц. д-р В. Нончева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ