Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2020 година Протокол №5 / 18.03.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №5 / 18.03.2020

ПРОТОКОЛ № 5 / 18.03.2020 г. 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 18. март 2020 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе непресъствен Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Хрлистосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 34; Отсъстващи – 1; Присъстващи – 33.

ДНЕВЕН РЕД:
1) Учебни.

  • Утвърждаване на избираеми дисциплини за ОКС „Магистър“ за Пролетен триместър на учебната 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини (избираема дисциплина №2) за ОКС „Магистър” за Пролетен триместър на учебната 2019/20 г. по професионални направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки и прие учебните за тях учебни програми.

 

Дисциплина

Лектори

 1 

Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения

доц. д-р Владимир Вълканов
инф. Александър Петров

2

Разработка на инфраструктурни скриптове и desktop приложения с JavaScript и NodeJS

доц. д-р Владимир Вълканов
докт. Михаил Петров

3

Проектиране и изграждане на приложения с Google Cloud IoT

проф. Станимир Стоянов
докт. Даниел Русев

4

Модели и средства за избор на инвестиционни решения

доц. д-р Анна Малинова

5

Изкуствени невронни мрежи и техните приложения

доц. д-р Владимир Вълканов, Софи Тодорова (АДАСТРА), Боян Байчев (АДАСТРА) 

6

Информационен мениджмънт

доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, Захари Барбов (АДАСТРА)

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика
Подпис: /п/

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ