Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2020 Протокол № 11 / 27.04.2020 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11 / 27.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 11 / 27.04.2020 г.

Днес, 27.04.2020г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет - доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц.Енков, доц. Хаджиколева, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев и ас. Хоптериев.

Отсъстващи: 
ас. Иванов

 
Дневен ред:

 1. Избираеми
 2. Разни.

Решения:

 1.   По т.1, катедрата предлага следните избираеми дисциплина за есенния семестър на учебната 2020/21 година:
  • “Технологии за управление на софтуерно тестване“ с преподаватели доц. д-р Светослав Енков и докт. Денислав Лефтеров, за редовно обучение, за всички специалности;
  • “Програмиране в среда Arduino“ с преподавател доц. д-р Светослав Енков, за задочно и редовно обучение, за всички специалности;
  • “Информационна сигурност” с преподавател доц. д-р Н. Касъклиев, за редовно и задочно, за всички специалности;
  • “Основни на невронните мрежи”, с преподаватели доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов, за редовно обучение, за всички специалности;
  • “Въведение в невронните мрежи с Python”, с преподаватели доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Мирослав Трънков, за задочно обучение, за всички специалности;
  • “Графови бази данни с Neo4j”, с преподаватели доц. д-р Станка Хаджиколева и Мария Борисова, за задочно обучение, за всички специалности;
  • “Създаване на видео реклами”, с преподаватели доц. д-р Станка Хаджиколева и Калин Георгиев, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
  • “Оформяне и презентиране на научни работи”, с преподаватели доц. д-р Станка Хаджиколева и доц. д-р Емил Хаджиколев, за задочно обучение, за всички специалности;
  • „Инвестиране и лични финанси” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности.


  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 2. По т.2, Във връзка с чл. 93. (1) от Правилника на ПУ, КС предлага на ФС да приеме решение проф. д.м.н. Г. Тотков да бъде поканен като гост-преподавател за извършване на преподавателска и научноизследователска дейност.

  Гласували 8, За: 7, Против: 0, Въздържали се: 1

 3. По т.2, КС предлага да се хонорува следния преподавател:
  • Калин Цветанов Георгиев (бакалавър) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Създаване на видео реклами”.

  Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

27.04.2020 г.   
Ръководител на катедра: ………………………………
(доц. д-р Е. Сомова) 
 
Протоколирал: ……………………………………
(доц. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ