Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2020 Протокол № 126/28.02.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 126/28.02.2020

ПРОТОКОЛ № 126/28.02.2020

от катедрен съвет при катедра Приложна математика и моделиране

Присъстващи: проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева (с право на съвещателен глас), доц. д-р Дойчин Бояджиев (с право на съвещателен глас), доц. д-р Веска Нончева , проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Христина Кулина , гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов 

Отсъстващи: доц. д-р Павлина Атанасова (в отпуск)

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Учебни
  3. Предложениe за обявяване на конкурс за академичнa длъжност за нуждите на катедрата.
  4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Стефани Апостолова Панайотова  през втората година от подготовката (01.03.2019 г. – 01.03.2020 г.), представено от научния ръководител проф. дмн Снежана Гочева.

2. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Стефани Апостолова Панайотова, съгласно мнението на научните ръководители, представено от проф. дмн Снежана Гочева. 

3. Катедреният съвет предлага докторант Стефани Апостолова Панайотова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

4. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Тодор Илиев Костадинов  през втората година от подготовката (01.03.2019 г. – 01.03.2020 г.), предоставено от научния ръководител проф. дмн Снежана Христова.

5. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Тодор Илиев Костадинов, съгласно мнението на научния ръководител, проф. дмн Снежана Христова.

6. Катедреният съвет предлага докторант Тодор Илиев Костадинов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

7. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Красимира Брайкова Иванова  през третата година от подготовката (01.03.2019 г.–01.03.2020 г.), представено от научния ръководител проф. дмн Снежана Христова.

8. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Красимира Брайкова Иванова, съгласно мнението на научния ръководител, проф. дмн Снежана Христова.

9. Катедреният съвет предлага докторант Красимира Брайкова Иванова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.

10. Катедреният съвет предлага, поради изтичане на срока на докторантурата, докторант Красимира Брайкова Иванова да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2020 г.

По точка 2: Назначени са изпитни комисии за предстоящата студентска сесия.

По точка 3: Доц. Веска Нончева предложи да се гласува предложение към Факултетния съвет за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката  към катедра „Приложна математика и моделиране“- 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

След обсъждане катедреният съвет гласува следното

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; научна специалност Математическа моделиране и приложение на математиката, към катедра „ПММ“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

Направеното предложение бе подложено на гласуване. 

Гласували „за“ – 4, „против“ – 2, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието.

По точка 4:

Доц. Нончева напомни да бъде своевременно информирана по електронната поща когато член на катедрата отсъства от работа (защото е болен, или в командировка, или по друга причина).

 

28.02.2020 г.   Научен секретар: ……………………
   /гл. ас. д-р A. Иванов/
  Ръководител катедра ПММ: ………………
  /доц. д-р В. Нончева/

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ