Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2020 година Протокол №7 / 12.02.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №7 / 12.02.2020

ПРОТОКОЛ № 7 / 12.02.2020

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 12 февруари 2020 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев, проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Марта Теофилова, доц. д-р Николай Павлов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи. 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане дневния ред на ФС на ФМИ.
2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от  дневен ред на ФС на 12.02.2020 г.:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
  -  Утвърждаване на допълнителни избираеми дисциплини за Пролетен триместър на учебната          2019/20 г. (редовно и задочно);
  -  Приемане на актуализирани учебни програми;
  -  В срок до 25.02.2020 г. – заявки за изпитната сесия, Зимен триместър, редовно обучение.
 2. Докторанти.
  -  Прекъсване на докторантура – Стелиана Чиликова;
  -  Утвърждаване на индивидуални планове за работа на новите докторанти – от катедри КС, КТ,      СТ;
  -  Научно жури – Мартин Василев.
 3. Хонорувани.
  - преподаватели;
  - ментори.
 4. Разни.
  - Учебници – „Среда за електронни образователни услуги”, Емил Дойчев;
  - Отчет за развитието на компютърните лаборатории;
  - Годишен план за развитието на компютърните зали;
  - Промоция – 28.03.2020 г. от 15:00 ч.
 5. Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване на три допълнителни избираеми дисциплини (2 за редовно и 1 за задочно) за Пролетния триместър на учебната 2019/20 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 25.02.2020 г. (вторник) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Зимен триместър, учебна 2019/20 година.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложените от катедрените съвети нови и актуализирани учебни програми за задължителни и избираеми дисциплини.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: следващото заседание на ДС да бъде на 11.03.2020 г.

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик            

12.02.2020 г. 
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ