Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Математика (старо)    English
Факултет по математика и информатика - Математика (старо)
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 16/ 29.09.2008

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: МАТЕМАТИКА (4.5)
Специалност: МАТЕМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: МАТЕМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ: (доц. д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 10 / 24.09.2008
   


Дисциплини
А
Л
Лс
У
Ус
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
640 250 25 300 30 90 9 1220 1860 62        
Есенен триместър
190 70 7 90 9 30 3 380 570 19        
Линейна алгебра 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 Е 1
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 Е 1
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 - 1 Е 1
Зимен триместър
230 80 8 150 15 0 0 430 660 22        
Математически анализ 1 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Аналитична геометрия 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 ТО 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър
220 100 10 60 6 60 6 410 630 21        
Математически анализ 2 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 П 3
Обектно-ориентирано програмиране  60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Операционни системи 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
630 340 34 340 34 30 3 1230 1860 62        
Есенен триместър
220 100 10 90 9 30 3 410 630 21        
Математически анализ 3 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 Е 4
Дискретна математика 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Информационни технологии  60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър
210 120 12 130 13 0 0 420 630 21        
Математически анализ 4 70 40 4 30 3 0 0 170 240 8 И 2 З 5
Алгебра 1 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 З 5
Избираема дисциплина или практикум №1  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 З 5
0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 З 5
Пролетен триместър
200 120 12 120 12 0 0 400 600 20        
Обикновени диференциални уравнения 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 П 6
Теория на вероятностите и математическа статистика  80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 2 П 6
Избираема дисциплина или практикум №2 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
0 0 40 4 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
560 340 34 310 31 30 3 1240 1800 60        
Есенен триместър
190 110 11 120 12 0 0 410 600 20        
Алгебра 2  70 30 3 40 4 0 0 170 240 8 И 3 Е 7
Комплексен анализ 
80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 3 Е 7
Избираема дисциплинаили практикум №3 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7
0 0 40 4 0 0
Зимен триместър
180 110 11 80 8 30 3 420 600 20        
Частни диференциални уравнения  80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 3 З 8
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 180 240 8 И 3 З 8
Избираема дисциплина или практикум №4 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър
190 120 12 110 11 0 0 410 600 20        
Числени методи 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 3 П 9
Диференциална геометрия 70 40 4 30 3 0 0 170 240 8 И 3 П 9
Избираема дисциплина или практикум №5 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
0 0 40 4 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
420 280 28 260 26 0 0 1380 1800 60        
Есенен триместър
200 120 12 120 12 0 0 400 600 20        
Математическо оптимиране 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 4 Е 10
Синтетична геометрия 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 4 Е 10
Избираема дисциплина или практикум №6 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10
0 0 40 4 0 0
Зимен триместър
160 100 10 100 10 0 0 440 600 20        
Механика 70 30 3 40 4 0 0 170 240 8 И 4 З 11
Теория на числата 50 30 3 20 2 0 0 190 240 8 И 4 З 11
Избираема дисциплина или практикум №7 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър
60 60 6 40 4 0 0 540 600 20        
Избираема дисциплина или практикум №8 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
0 0 40 4 0 0
Обзорни лекции по математика 20 20 2 0 0 0 0 460 480 16 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 4 П 12
ОБЩО
2250 1210 121 1210 121 150 15 5070 7320 244        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ