Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2020 Протокол №125 / 04.02.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №125 / 04.02.2020

ПРОТОКОЛ № 125/04.02.2020
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев (с право на съвещателен глас), доц. д-р Веска Нончева , гл. ас. д-р Петър Копанов, , гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов 
Отсъстващи: доц. д-р Павлина Атанасова (в отпуск), проф. д.м.н. Снежана Христова (болна), доц. д-р Христина Кулина (в командировка), проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева (в командировка)

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Актуализиране на учебни планове.
 4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

1.1 Доц. д-р В. Нончева предложи да се приеме индивидуалния план на Антония Дианова Добрева за работата й през периода на подготовката по докторантурата.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 4, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

1.2 Доц. д-р В. Нончева предложи да се приеме индивидуалния план на Ивайло Владимиров Боюклиев за работата през периода на подготовката по докторантурата.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 4, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

1.3 Доц. д-р В. Нончева предложи да се приеме индивидуалния план на Мариана Радкова Колева-Петрова за работата й през периода на подготовката по докторантурата.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 4, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2: Предлагат се за утвърждаване от ФС на ФМИ следните хонороровани асистенти:
2.1 Радослава Терзиева (магистър) – 60 часа упражнения (30 часа упражнения за водене на дисциплината „Теория на Вероятностите”, БМ, 2 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
2.2 Димитър Фиданов (магистър) – 50 часа упражнения (20 часа упражнения за водене на дисциплината „Числени методи”, БМ, 3 курс и Математика, 3 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
2.3 Антоанета Йорданова  (магистър) – 60 часа упражнения (30 часа упражнения за водене на дисциплината „Приложна математика”, БМ,1 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
2.4 По предложение на Доц. д-р В. Нончева, със съгласието на гл. ас. д-р П. Копанов лекции и упражнения по дисциплината Софтуерни системи по математика на специалност БМ, 1 курс, редовно обучение да се водят от гл. ас. д-р П. Копанов вместо от доц. д-р В. Нончева.
Направените предложения бяха подложени на гласуване.

Гласували „за“ – 4, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 3: Доц. В. Нончева предложи да се приемат актуализираните учебни програми:

 1. За специалност „Математика“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение:
  • Теория на вероятностите и математическа статистика
  • Числени методи
  • Математическо оптимиране
  • Теория на игрите
 2. За специалност „Приложна математика“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение:
  • Теория на вероятностите
  • Математическа статистика
  • Компютърни методи на числения анализ
  • Математическо оптимиране
  • Числено решаване на диференциални уравнения
  • Теория на игрите
  • Статистически софтуер
 3. За с пециалност „Бизнес математика“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение:
  • Софтуерни системи по математика
  • Иконометрия
  • Теория на вероятностите
  • Математически статистика
  • Оптимизационни модели в икономиката
  • Теория на игрите и икономическо поведение
  • Статистически софтуер
  • Изчислителна математика 1
  • Изчислителна математика 2
  • Статистически методи за вземане на решения
  Направеното предложение бе подложено на гласуване.

  Гласували „за“ – 4, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

  Направеното предложение бе прието единодушно.
  По точка 4: Няма
04.02.2020 г.   Научен секретар: ……………………........................
    /гл. ас. д-р A. Иванов/
     
    Ръководител катедра ПММ: ………………...............................
    /доц. д-р В. Нончева/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ