Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2020 година Протокол №3 / 22.01.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №3 / 22.01.2020

ПРОТОКОЛ № 3 / 22.01.2020 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 22 януари 2020 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Хрлистосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова.
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 34; Отсъстващи – 2; Присъстващи – 32.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Хонорувани.
4. Разни.

РЕШЕНИЕ 1:ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2019/20 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ (25 за редовно и 21 за задочно);

I. Редовно обучение

дисциплина

курс / спец.

преподавател

 1.  

Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове

за МИИТ и ИТМОМ – 3 курс

доц. д-р Ивайло Старибратов,
доц. д-р Евгения Ангелова,
докт. Ивелина Велчева

 1.  

Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика

за всички

проф. д-р Боян Златанов

 1.  

Въведение в теоретичната информатика

за СТД и БИТ

доц. д-р Христо Кискинов

 1.  

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

 1.  

Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения

за всички

доц. д-р Атанаска Георгиева

 1.  

Итерационни методи за корени на полиноми

за всички

проф. дмн Петко Пройнов,
гл. ас. д-р Слав Чолаков

 1.  

Преподаване на системи уравнения в училище

за всички

доц. д-р Добринка Бойкина,
доц. д-р Румяна Маврова

 1.  

Интелектуална собственост в интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
 хон. ас. д-р Владимир Вълев

 1.  

Аналитична микроикономика

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

 1.  

Икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
 хон. ас. Светлозар Гледачев

 1.  

Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
докт. Костадин Йотов

 1.  

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за всички

доц. д-р Светослав Енков

 1.  

Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript

за всички

доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Николай Петков (Проксиад)

 1.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

 1.  

Информационна и комуникационна сигурност

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,
хон. ас. Стефан Тафков

 1.  

Когнитивна роботика

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
ас. д-р Ася Тоскова

 1.  

Създаване на видео реклами

за всички

доц. д-р Станка  Хаджиколева,
хон. ас. Калин Георгиев

 1.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част.

за всички

доц. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

 1.  

Платформена виртуализация.

за всички

проф.  д-р Ангел Голев,                                           док-нт Росен Христев

 1.  

Single Page приложения с ReactJS

за всички

проф.  д-р Ангел Голев,                                           док-нт Тодор Иванов

 1.  

Single Page приложения с Angular

за всички

доц. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Здравка Страхинова

 1.  

Преговори в ИТ индустрията

за всички
60 места?

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

 1.  

Водене на преговори и разрешаване на конфликти – II част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (юрист-консулт в Община Пловдив)

 1.  

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

 1.  

Технологии за виртуализация

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
док-т Слави Глухов

 

IІ. Задочно обучение

дисциплина

курс / спец.

преподавател

 1.  

Математически основи на автоматизираното управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

 1.  

Интелектуална собственост в интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. д-р Владимир Вълев

 1.  

Основи на невронните мрежи

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
док-т Костадин Йотов

 1.  

Аналитична микроикономика

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

 1.  

Икономическа политика на България и света

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

 1.  

Въведение в невронните мрежи с Python

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
докт  Мирослав Трънков

 1.  

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери

за всички

доц. д-р Светослав Енков

 1.  

Графови бази данни с Neo4j

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
хон. ас. Мария Борисова

 1.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

 1.  

Интернет банкиране чрез мобилни и  онлайн приложения

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,
док-т Тодор Тодоров

 1.  

Създаване на видео реклами

за всички

доц. д-р Станка  Хаджиколева,
хон. ас. Калин Георгиев

 1.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част.

за всички

доц. д-р. Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

 1.  

Платформена виртуализация

за всички

проф.  д-р Ангел Голев,                                           док-т Росен Христев

 1.  

Single Page приложения с ReactJS

за всички

проф.  д-р Ангел Голев,                                           док-т Тодор Иванов

 1.  

Основи на DevOps

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Кристиян Терзиев (КодКода)

 1.  

Създаване на Minimum Viable Product само с JavaScript

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
хон. ас. Янко Иванов (КодКода)

 1.  

Приложна финансова математика

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

 1.  

Програмиране с Python

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
гл. ас. д-р Димитър Благоев

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие следното предложение: ръководителите на четирите информатични катедри да изпратят в Деканата по още една допълнителна избираема дисциплина за редовно обучение.
РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следното предложение от ДС: записването за избираеми дисциплина за ОКС „Бакалавър“ да става автоматично от следващата учебна година (ако е възможно още за Пролетния триместър). Студентите ще се записват онлайн, като след записването ще се приложат критерии за успех, курс. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението до Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за редовно обучение, учебна 2020/2021 година;
 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за задочно обучение, учебна 2020/2021 година;
 • Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика, учебна  2020/2021 година.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие:в срок до 05.02.2020 г. (сряда) ръководителите на  катедри и щатните преподаватели по английски език да изпратят актуализирани заявки с преподавателите (щатни и хонорувани) по съответните дисциплини,във връзка с изготвяне разписанията за задочно и редовно обучение за Пролетния триместър, учебна 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 6:ФС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2020 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2020 година: за бакалавърските програми – 3, 6 юли 2020 г и 3, 4 октомври 2020 г.; за магистърските програми – 27 юни 2020 г. и 10 октомври 2020 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит по математика за спец. „Физика и математика“ – 18.02.2020 г., 03.07.2020 г. и 14.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ 7:ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2020 г., за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян:
Председател: проф. д-р Боян Георгиев Златанов.
Членове: 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
2. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението за следния състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през календарната 2020 г., за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян. 
Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров.
Членове: 1. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов;
2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
3. Гл. ас. д-р Христо Тодоров Мелемов;
4. Ас. Илияна Петрова Чакърова;
5. Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян;
6. Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян: държавният изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ да се проведе на 07.07.2020 г. и  на 06.10.2020 г. от 11:00 ч.
РЕШЕНИЕ 10: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди следните учебни планове за:

 • професионална квалификация „Учител по математика“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, без придобита учителска квалификация;
 • професионална квалификация „Учител по математика“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, с придобита учителска квалификация;
 • професионална квалификация „Учител по информационни технологии“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, без придобита учителска квалификация;
 • професионална квалификация „Учител по информационни технологии“ по национална програма „Мотивирани учители“ от лица с висше образование, с придобита учителска квалификация.

РЕШЕНИЕ 11: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ нови учебни програми за следните дисциплини от професионални квалификации „Учител по информационни технологии“и „Учител по математика“ по национална програма „Мотивирани учители“:

Име на дисциплина

Триместър

Курс

Продължителност на обучение

„Учител по информационни технологии“

 1.  

Психология

Есенен

1

една година

 1.  

Приобщаващо образование

Есенен

1

една година

 1.  

Програмиране

Есенен

1

една година

 1.  

Интегриран практикум по информационни технологии

Есенен

1

една година

 1.  

Училищен курс по информационни технологии

Есенен

1

една година

 1.  

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група Б – Уеб базирани среди за обучение

Есенен

1

една година

 1.  

Педагогика

Зимен

1

една година

 1.  

Информационни системи и бази от данни

Зимен

1

една година

 1.  

Методика на обучението по информационни технологии

Зимен

1

една година

 1.  

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А – Компютърно моделиране и блоково програмиране

Зимен

1

една година

 1.  

Хоспитиране

Пролетен

1

една година

 1.  

Факултативна дисциплина

Пролетен

1

една година

 1.  

Текуща педагогическа практика

Пролетен

1

една година

 1.  

Стажантска практика

Пролетен

1

една година

 1.  

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б – Методика на извънкласната работа по  информа­ционни технологии

Пролетен

1

една година

„Учител по математика“

 1.  

Психология

Есенен

1

една година

 1.  

Приобщаващо образование

Есенен

1

една година

 1.  

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А – Общологически и частно математически методи за решаване на задачи

Есенен

1

една година

 1.  

Педагогика

Зимен

1

една година

 1.  

Методика на обучението по математика

Зимен

1

една година

 1.  

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група А – Методика на изучаване на системи уравнения
Графичен метод и приложения

Зимен

1

една година

 1.  

Хоспитиране по математика

Зимен

1

една година

 1.  

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №2 от група Б – Някои методи за съставяне на математически задачи

Пролетен

1

една година

 1.  

Текуща педагогическа практика

Пролетен

1

една година

 1.  

Стажантска практика

Пролетен

1

една година

РЕШЕНИЕ 12: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“ нови учебни програми за следните дисциплини от професионални квалификации „Учител по информационни технологии“и „Учител по математика“по национална програма „Мотивирани учители“:


Име на дисциплина

Триместър

Курс

Продължителност на обучение

„Учител по информационни технологии“

 •  

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Есенен

1

една година

 •  

Изучаване на изкуствен интелект в училище

Есенен

1

една година

 •  

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А – Тестология

Есенен

1

една година

„Учител по математика“

 •  

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Есенен

1

една година

РЕШЕНИЕ 13: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ нови учебни програми за следните дисциплини от професионална квалификация „Учител по математика“по национална програма „Мотивирани учители“:


Име на дисциплина

Триместър

Курс

Продължителност на обучение

„Учител по математика“

 •  

„История на математиката“, доц. д-р Марта Теофилова

Есенен

1

една година

 •  

„Някои приложения на математиката в икономиката“, гл.ас.д-р Асен Христов

Есенен

1

една година

 •  

„Избрани теми от училищния курс по геометрия“, гл.ас.д-р Асен Христов

Зимен

1

една година

 •  

„Училищен курс по алгебра“, доц. д-р Марта Теофилова

Зимен

1

една година

 •  

„Училищен курс по геометрия“, доц. д-р Добринка Грибачева

Пролетен

1

една година

РЕШЕНИЕ 14: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“ нови учебни програми за следните дисциплини от професионална квалификация „Учител по математика“по национална програма „Мотивирани учители“:

 • Училищен курс по анализ“, с лектор доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Развитие на творческото мислене в часовете по геометрия с помощта на динамичен геометричен софтуер“, с лектор проф. д-р Боян Златанов.

РЕШЕНИЕ 15: ФС утвърди предложената от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“ нова учебна програма за следната избираема дисциплина: „Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения“, с лектори проф.  д-р Андрей Захариев и доц. д-р Атанаска Георгиева.

РЕШЕНИЕ 16: ФС утвърди предложената от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“ нова учебна програма за следната задължителноизбираема дисциплина за професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“:


Име на дисциплина

Триместър

Курс

Продължителност на обучение

„Учител по информатика и информационни технологии“

1.

Задължителноизбираема дисциплина или практикум №1 от група А – Тестология

Есенен

1

една година

РЕШЕНИЕ 17: ФС утвърди предложената от катедрения съвет на катедра „ОМИИТ“ нова учебна програма за следната задължителноизбираема дисциплина №2 от група А за бакалавърските специалности „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика, информатика и информационни технологии“: „Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове“.

РЕШЕНИЕ 18: ФС утвърди предложените от катедрения съвет на катедра „ОМИИТ“ нови учебни програми за следните задължителноизбираеми дисциплини за професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“: „Уеб базирани среди за обучение“, „Методика на извънкласната работа по  информационни технологии“ и „Компютърно моделиране и блоково програмиране“.

РЕШЕНИЕ 19: ФС избра Мира Лъчезарова Спасова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ, към катедра „Математически анализ“.

РЕШЕНИЕ 20: ФС избра доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева за научен ръководител на Мира Лъчезарова Спасова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“.

РЕШЕНИЕ 21: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мира Лъчезарова Спасова: „Аналитични методи за решаване на някои класове размити интегро-диференциални уравнения.

РЕШЕНИЕ 22: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мира Лъчезарова Спасова.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Мира Лъчезарова Спасова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ към катедра „Математически анализ“, с научен ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 24:ФС избра Антония Дианова Добрева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 25:ФС избра проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова за научен ръководител на Антония Дианова Добрева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 26:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Антония Дианова Добрева: „Качествено изследване на специални видове функционално-диференциални уравнения.

РЕШЕНИЕ 27:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Антония Дианова Добрева.

РЕШЕНИЕ 28: ФС избра Ивайло Владимиров Боюклиев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката  , към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 29: ФС избра проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Николова Кулина за научни ръководители на Ивайло Владимиров Боюклиев, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 30: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Ивайло Владимиров Боюклиев: „Моделиране и изследване на валутни финансови пазари“.

РЕШЕНИЕ 31: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Ивайло Владимиров Боюклиев.

РЕШЕНИЕ 32:ФС избра Мариана Радкова Колева-Петрова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката  , към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 33:ФС избра доц. д-р Христина Николова Кулина и проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева за научни ръководители на Мариана Радкова Колева-Петрова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“.

РЕШЕНИЕ 34:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мариана Радкова Колева-Петрова: „Приложение на дейта майнинг методи в образованието“.

РЕШЕНИЕ 35:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мариана Радкова Колева-Петрова.

РЕШЕНИЕ 36:ФС избра Росен Руменов Герасимов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 37:ФС избра проф. дмн Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Росен Руменов Герасимов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 38:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Росен Руменов Герасимов: Модел и система за мониторинг на повърхностни води на речни басейни в реално време“.

РЕШЕНИЕ 39:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Росен Руменов Герасимов.

РЕШЕНИЕ 40:ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Росен Руменов Герасимов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 41: ФС избра Георги Иванов Гочев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 42: ФС избра доц. д-р Светослав Христосов Енков за научен ръководител на Георги Иванов Гочев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 43: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Георги Иванов Гочев: Система за разпознаване на патерни чрез анализ на сензорни данни в облака, агрегирани чрез интернет на нещата“.

РЕШЕНИЕ 44: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Георги Иванов Гочев.

РЕШЕНИЕ 45: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Георги Иванов Гочев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 46: ФС избра Владимир Хариев Цветков за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 47: ФС избра доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева за научен ръководител на Владимир Хариев Цветков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“.

РЕШЕНИЕ 48: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Владимир Хариев Цветков: Адаптивност в система за електронно обучение, базирана на педагогически патерни“.

РЕШЕНИЕ 49: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Владимир Хариев Цветков.

РЕШЕНИЕ 50: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Владимир Хариев Цветков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 51: ФС избра Илия Илиев Неделчев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 52: ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Илия Илиев Неделчев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 53: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Илия Илиев Неделчев: „Разработване на интелигентни средства за работа с виртуализирани културно-исторически обекти“.

РЕШЕНИЕ 54: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Илия Илиев Неделчев.

РЕШЕНИЕ 55: ФС избра Мария Тодорова Грънчарова-Христова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 56: ФС избра доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева и доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова за научни ръководители на Мария Тодорова Грънчарова-Христова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 57: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Мария Тодорова Грънчарова-Христова: „Изследвания за създаване на семантични модели в областта на хуманитаристиката“.

РЕШЕНИЕ 58: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Мария Тодорова Грънчарова-Христова.

РЕШЕНИЕ 59: ФС избра Иван Станимиров Стоянов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 60: ФС избра доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева за научен ръководител на Иван Станимиров Стоянов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 61: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Иван Станимиров Стоянов: „Изследвания за създаване на виртуален оператор в инфраструктура за интелигентно земеделие“.

РЕШЕНИЕ 62: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Иван Станимиров Стоянов.

РЕШЕНИЕ 63: ФС избра Панайот Живков Иванов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 64: ФС избра доц. д-р Владимир Николаев Вълканов за научен ръководител на Панайот Живков Иванов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 65: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Панайот Живков Иванов: „Прилагане на модели за машинно учене в интелигентното земеделие.

РЕШЕНИЕ 66: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Панайот Живков Иванов.

РЕШЕНИЕ 67: ФС избра Минчо Малинов Симов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 68: ФС избра доц. д-р Владимир Николаев Вълканов и доц. д-р Генчо Димитров Стоицов за научни ръководители на Минчо Малинов Симов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“.

РЕШЕНИЕ 69: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Минчо Малинов Симов: „Интелигентна система за обслужване на умна класна стая“.

РЕШЕНИЕ 70: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Минчо Малинов Симов.

РЕШЕНИЕ 71: ФС избра Станислав Минчев Даков за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 72: ФС избра доц. д-р Анна Атанасова Малинова за научен ръководител на Станислав Минчев Даков, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 73: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Станислав Минчев Даков: „Инструменти за подобрено потребителско взаимодействие в електронната търговия.

РЕШЕНИЕ 74: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Станислав Минчев Даков.

РЕШЕНИЕ 75: ФС избра Росен Петров Христев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 76: ФС избра проф. д-р Ангел Атанасова Голев за научен ръководител на Росен Петров Христев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 77: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Росен Петров Христев: „Автоматизирано инсталиране и конфигуриране на клъстерни системи.

РЕШЕНИЕ 78: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Росен Петров Христев.

РЕШЕНИЕ 79: ФС избра Ангел Василев Урилски за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 80: ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Анна Атанасова Малинова за научни ръководители на Ангел Василев Урилски, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 81: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Ангел Василев Урилски: „Инструменти за повишаване сигурността в системи за електронно обучение.

РЕШЕНИЕ 82: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Ангел Василев Урилски.

РЕШЕНИЕ 83: ФС избра Иван Иванов Желев за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 84: ФС избра проф. д-р Ангел Атанасов Голев за научен ръководител на Иван Иванов Желев, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 85: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Иван Иванов Желев: „Модели и инструменти за подпомагане на управленски решения.

РЕШЕНИЕ 86: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Иван Иванов Желев.

РЕШЕНИЕ 87: ФС избра Здравка Ивайлова Страхинова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 88: ФС избра да избере проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Здравка Ивайлова Страхинова, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 89: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Здравка Ивайлова Страхинова: „Инструменти за генериране на код от диаграми на работни процеси.

РЕШЕНИЕ 90: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Здравка Ивайлова Страхинова.

РЕШЕНИЕ 91: ФС избра Тодор Йорданов Иванов за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 92: ФС избра да избере проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Тодор Йорданов Иванов, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 93: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Тодор Йорданов Иванов: „Автоматизация на процеса на скалиране на разпределени приложения“.

РЕШЕНИЕ 94: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Тодор Йорданов Иванов.

РЕШЕНИЕ 95: ФС избра Веселина Руменова Нанева за редовен докторант по: област на висше образо­вание 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 96: ФС избра да избере проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Николай Величков Павлов за научни ръководители на Веселина Руменова Нанева, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 97: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Веселина Руменова Нанева: „Уеб базирани инструменти за визуализация на данни“.

РЕШЕНИЕ 98: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Веселина Руменова Нанева.

РЕШЕНИЕ 99: ФС избра Яница Радева Чуканска за редовен докторант по: област на висше образо­вание по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 100: ФС избра доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева и доц. д-р Олга Добрева Рахнева за научни ръководители на Яница Радева Чуканска, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 101: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Яница Радева Чуканска: „Адаптивно електронно обучение за деца с вербални комуникативни проблеми“.

РЕШЕНИЕ 102: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Яница Радева Чуканска.

РЕШЕНИЕ 103:  ФС избра Николай Атанасов Чочев за редовен докторант по: област на висше образо­вание по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 104: ФС избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за научни ръководители на Николай Атанасов Чочев, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“.

РЕШЕНИЕ 105: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Николай Атанасов Чочев: „Методически подходи и технологични средства в обучението по дигитален маркетинг и SEO оптимизация“.

РЕШЕНИЕ 106: ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Николай Атанасов Чочев.

РЕШЕНИЕ 107:ФС избра Вера Петкова Шопова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 108:ФС избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Вера Петкова Шопова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 109:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Вера Петкова Шопова: „Използване на информационни технологии за реализация на междупредметни връзки в обучението по природни науки в прогимназията“.

РЕШЕНИЕ 110:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Вера Петкова Шопова.

РЕШЕНИЕ 111:ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Вера Петкова Шопова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров. 

РЕШЕНИЕ 112:ФС избра Цветелина Евгениева Желязкова за редовен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 113:ФС избра доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина за научен ръководител на Цветелина Евгениева Желязкова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 114:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на редовния докторант Цветелина Евгениева Желязкова: „Технологичен модел на евристична дейност в обучението по математика“.

РЕШЕНИЕ 115:ФС определи 3-годишен срок на обучение на редовния докторант Цветелина Евгениева Желязкова.

РЕШЕНИЕ 116:ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Цветелина Евгениева Желязкова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина. 

РЕШЕНИЕ 117:ФС избра Радка Тодорова Златанова за задочен докторант по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 118:ФС избра доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов за научен ръководител на Радка Тодорова Златанова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.

РЕШЕНИЕ 119:ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на задочния докторант Радка Тодорова Златанова: „Формиране на творческо мислене у учениците в обучението по геометрия с използване на динамичен геометричен софтуер“.

РЕШЕНИЕ 120:ФС определи 4-годишен срок на обучение на задочния докторант Радка Тодорова Златанова.

РЕШЕНИЕ 121:ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Радка Тодорова Златанова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по: област на висше образо­вание 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, с научен ръководител доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов. 

РЕШЕНИЕ 122: ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2019/2020:

 • Доц. д-р Христо Йорданов Паунов – с хорариум 180 часа в упражнения за водене на дисциплината „Право и правни информационни системи”, БИТ, 1 курс, задочно и редовно обучение и за изпитване на студенти по изброените дисциплини;
 • Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – с хорариум 90 часа в упр. за водене на избираемата дисциплина „Математически основи на автоматизираното управление“, редовно обучение и за изпитанитване на студенти по тази дисциплина; (двоен хонорар)
 • Доц. д-р Неделчо Велев Милев – с хорариум 130 часа за провеждане на лекции и упражнения по дисциплината „Частни диференциални уравнения“ и „Уравнения на математическата физика“ на 3. курс М и 3. курс ПМ, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити; (двоен хонорар);
 • Гл. ас. д-р Стоян Георгиев Златев – с хорариум 170 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити по дисциплината „Анализ на инвестиционни проекти“, 4. курс, БМ  и „Инвестиции и инвестиционни техники“, 3. курс, БМ, редовно обучение, Зимен триместър; (двоен хонорар)
 • Ива Тодорова Йончева-Найденова (магистър) – с хорариум 40 часа упражнения за водене на дисциплината „Математически анализ 1“, Зимен триместър, 1 к. Математика и за изпитани студенти;
 • Пламена Иванова Марчева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упр. по дисциплината „Модели на реални процеси“, участие в семестриални изпити;
 • Янко Ангелов Иванов  (КодКода) – с хорариум 50 часа за водене на избираема дисциплина „Създаване на Minimum Viable Product само с JavaScript“, Пролетен триместър, задочно обучение и изпитване на студенти по тази дисциплина;
 • Кристиян Александров Терзиев  (КодКода) – с хорариум 50 часа за водене на избираема дисциплина „Основи на DevOps“, Пролетен триместър, задочно обучение и изпитване на студенти по тази дисциплина;
 • Николай Стефанов Петков (Проксиад) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript”, редовно обучение и за изпитване на студенти по тази дисциплина;
 • Мария Тодорова Грънчарова-Христова (магистър) – с хорариум 160 часа за водене на упражнения по дисциплината „Дискретна математика“, специалност Информатика, II курс, редовно обучение и за изпитване на студенти и проверка на курсови проекти по тази дисциплина;
 • Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 100 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина „Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове, редовно обучение, за изпитване на студенти по тази дисциплина;
 • Росен Петров Христев (магистър) – с хорариум 180 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина „Платформена виртуализация“, редовно и задочно обучение, за изпитване на студенти;
 • Силвия Георгиева Павлова (магистър)с хорариум 180 часа в упражнения за водене на избираемата дисциплина „Предприемачество в IT индустрията”, за всички специалности; за изпитване на студенти;
 • Николай Атанасов Чочев (магистър) – с хорариум 180 часа водене на избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част“ за всички специалности, редовно и задочно обучение и изпитване на студенти;
 • Илиан Руменов Иванов (магистър) с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Водене на преговори и разрешаване на конфликти – II част”, редовно обучение; за изпитване на студенти;
 • Тодор Йорданов Иванов (студент в магистърска програма СТССАС, фак. №1801717009) – с хорариум 180 часа за водене на избираема дисциплина „Single Page приложения с ReactJS“ за всички специалности, редовно и задочно обучение и изпитване на студенти;
 • Здравка Страхинова  (магистър) – с хорариум 180 часа за водене на избираемата дисциплината "Single Page приложения с Angular“, редовно и задочно обучение и изпитване на студенти;
 • Анастасия Ангелова Паланова – с допълнителен хорариум 100 часа в упр. за водене на часове по Английски език на 1. курс, редовно и задочно обучение;
 • Гл. ас. д-р Иван Стефанов Стоянов – с хорариум 150 часа за водене на занятия по дисциплината „Психология“ на 2. курс МИИТ и 2. курс ИТМОМ; за изпитване на студенти;
 • Мария Владимирова Тотова ( ментор) – с хорариум 180 часа за провеждане на практика (стаж) по специалността.

РЕШЕНИЕ 123: ФС прие следните предложения от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да бъде издадена от Пловдивското университетско издателство книгата „Среда за електронни образователни услуги“, с автор гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев; да бъдат избрани проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за рецензенти на книгата „Среда за електронни образователни услуги“, с автор гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев.

РЕШЕНИЕ 124: ФС прие следното предложение от Председателя на факултетния студентски съвет на ФМИ при ПУ за допълване съставите на ФКА, ФКЕ, ФКУД и ФКК, както следва:

 • във Факултетната комисия по акредитация да бъдат включени студентите: Катерина Димитрова Чавдарова (фак. №1901181051, спец. МИИТ) и Андон Венциславов Николов (фак. №19013221015, спец. СИ);
 • във Факултетната комисия по етика да бъде включен Станислав Илчев Маджаров (фак. №1701321036, спец. СИ);
 • във Факултетната комисия по учебна дейност да бъде включен Николай Минчев Недялков (фак. №(80132108, спец. СИ);
 • във Факултетната комисия по качествода бъдат включени студентите: Роксана Деянова Филипова (фак. №1701321013, спец. СИ) и Сезер Сезгин Мехмед (фак. №1901261038, спец. Инф.).

РЕШЕНИЕ 125: Проф. Боян Златанов направи следното съобщение: във връзка с изготвянето на индивидуалните отчети за научноизследователската дейност на преподавателите за 2019 година е необходимо в срок до 30.01.2020 г. да се изпратят електронно, а до 05.02.2020 г. да се представят на хартиен носител, подписани от ръководител катедра в Деканата на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 126: Проф. Голев информира членовете на ФС за:

 • предстоящите програмни акредитации на Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, през периода 04 – 06.02.2020 г. и на Професионално направление 4.5. Математика, през периода 10 – 12.02.2020 г. За целта ръководителите на катедри е необходимо да сведат до знанието на всички членове от съответните катедри;
 • следващото заседание на ФС ще е на 12.02.2020 г., на което ще се приемат индивидуалните планове за работа на докторантите;
 • Ректорското ръководство има молба, ако се намерят неточности в Правилника на ПУ да се подаде обобщена информация от факултета. За целта до 12.02.2020 г.е необходимо да се разгледат по катедри и да се подадат предложенията на Деканското ръководство;
 • На 11.05.2020 г. ще е ОС на ПУ „Паисий Хилендарски“;
 • КСК за следващата 2020/2021 учебна година във Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се осъществи прием по специалностите: „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“, „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Софтуерно инженерство“, „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ – всички за образователно-квалификационната степен „бакалавър“; приемът ще е както за учебната 2019/2020 година. Отпада само прием за спец. „Софтуерно инженерство, задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 127: ФС прие: всички документи, които се предлагат от катедрените съвети за разглеждане на ФС е задължително да се изпращат и по електронната поща на следните имейли: nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 128: Проф. Рахнев информира членовете на ФС за промените в ЗВО, които са минали на първо четене и се очаква до май месец да се приемат; изришно е подчертано, че един човек може да участва само един път на акредитация.  

РЕШЕНИЕ 129: ФС прие: всички преподаватели и служители, които имат неизползван годишен отпуск от предходни години да предвидят ползването му в дни извън графика на обучение на студентите. Всички са уведомени за размера на платения годишен отпуск и е необходимо всеки да се разпише в справките, получени от отдел „Управление на човешките ресурси“.  

Вярно с оригинала: /Н. Милева/ 

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ