Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2020 ПРОТОКОЛ №4 - 19/20    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ №4 - 19/20

П Р О Т О К О Л   № 4 -  19/20 

   Днес 17.01.2020г. (сряда) от 10.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д-р Иван Ганчев,  доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р  Владимир Вълканов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Иван Димитров,  гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл. ас. д-р Георги Чолаков, ас. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова, ас. Ирина Кръстева

Отсъстваха: ас. Александър Петров, доц. д-р Димчо Димов в платен отпуск, ас. Борислав Тосков, ас. Пенчо Малинов

Дневен ред:

 1. Докторанти;
 2. Разни; 

По точка 1 от дневния ред:

Решения:

I. Във връзка с успешно проведен конкурс за докторанти към катедра „Компютърни системи” по: Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6.Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика, катедреният съвет предлага на Факултетния съвет на ФМИ, съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ, да вземе решение за зачисляване в редовна докторантура следните кандидати, като избере предложените научни ръководители и утвърди предложените теми на дисертациите и индивидуални планове на докторантите:

 • Мария Тодорова Грънчарова-Христова  „Изследвания за създаване на семантични модели в областта на хуманитаристиката“, научен ръководител доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева и доц. д-р Тодорка Глушкова;
 • Иван Станимиров Стоянов: „Изследвания за създаване на виртуален оператор в инфраструктура за интелигентно земеделие “, научен ръководител доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева
 • Илия Неделчев: „Разработване на интелигентни средства за работа с виртуализирани културно-исторически обекти“, научен ръководител проф. д-р Станимир Стоянов
 • Минчо Симов: „Интелигентна система за обслужване на умна класна стая“, научен ръководител доц. д-р Владимир Вълканов и доц. д-р Генчо Стоицов
 • Панайот Живков Иванов: „Прилагане на модели за машинно учене в интелигентното земеделие“, научен ръководител доц. д-р Владимир Вълканов

II. Доц. Ася Стоянова-Дойчева направи следните предложения, които бяха гласувани от КС единодушно:

 • Откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на  докторант Мартин Георгиев Василев (докторант на редовна докторантура към катедра „Компютърни системи“) на тема: Инструменти за статичен и динамичен анализ в домейн-специфичните визуални езици за програмиране по предложение на научния ръководител доц. д-р Александър Пенев, чието мнение е за  положителна оценка за готовността за защита.  
 • Предварителното обсъждане да се състои на  катедрен съвет на 07.02.2020г.  от 11:00 часа. 

По т. 2 от дневния ред:

Решения:

 I. За осигуряване обучението на студентите в бакалавърските програми, катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС да утвърди следните избираеми дисциплини:

1. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи - доц. д-р Генчо Стоицов   в редовна и задочна форма на обучение

2. Интернет банкиране чрез мобилни и  онлайн приложения  - доц. д-р Генчо Стоицов, докторант Тодор Тодоров в задочна форма на обучение.

3. Информационна и комуникационна сигурност - доц. д-р Генчо Стоицов, Стефан Тафков в редовна форма на обучение.

4. Когнитивна роботика –проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Ася Тоскова в редовна форма на обучение.

II. Във връзка с публикуване на книга в издателството на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, със заглавие „Среда за електронни образователни услуги“ и автор Емил Христов Дойчев, катедрата гласува единодушно и предлага на ФС, следните рецензенти:

 • Проф. д-р Асен Рахнев
 • Проф. д-р Станимир Стоянов.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Вярно с оригинала.

 

Подпис на ръководител катедра:/п/

/ доц. д-р А. Стоянова-Дойчева /

 

Подпис на протоколчик :………………………….

/ас. Ирина Кръстева/

 

17.01.2020 г.           

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ