Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2020 Протокол №124 / 21.01.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №124 / 21.01.2020

ПРОТОКОЛ № 124/21.01.2020
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев(с право на съвещателен глас), проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева ,доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, , гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов
Отсъстващи: доц. д-р Павлина Атанасова

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Избираеми дисциплини.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

Във връзка с успешно издържани конкурси, за обучение на докторанти за нуждите на катедра „Приложна математика и моделиране”, и съгласно чл.14. (3) от ПРАСПУ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, катедреният съвет прави следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:

I. Докторска програма Диференциални уравнения
Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Антония Дианова Добрева  за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Приложна математика и моделиране” със срок на обучение 3 (три) години.
Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Антония Дианова Добрева – проф. дмн Снежана Христова.
Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Антония Дианова Добрева – „Качествено изследване на специални видове функционално-диференциални уравнения”.

II. Докторска програма Математическо моделиране и приложения на математиката
Катедреният съвет предлага Факултетния съвет да избере Ивайло Владимиров Боюклиев за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Приложна математика и моделиране” със срок на обучение 3 (три) години.
Катедреният съвет предлага на на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Ивайло Владимиров Боюклиев – проф. дмн Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина.
Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Ивайло Владимиров Боюклиев – „Моделиране и изследване на валутни финансови пазари”.

III. Докторска програма Математическо моделиране и приложения на математиката
Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Мариана Радкова Колева-Петрова  за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Приложна математика и моделиране” със срок на обучение 3 (три) години.
Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Мариана Радкова Колева-Петрова  – доц. д-р Христина Кулина и проф. дмн Снежана Гочева-Илиева.
Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Мариана Радкова Колева-Петрова  – „Приложение на дейта майнинг методи в образованието”.

По точка 2: Няма
По точка 3: Няма

21.01.2020 г.   Научен секретар: ……………………........................
    /гл. ас. д-р A. Иванов/
     
    Ръководител катедра ПММ: ……………..............................
    /доц. д-р В. Нончева/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ