Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2020 година Протокол №4 / 15.01.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №4 / 15.01.2020

ПРОТОКОЛ № 4 / 15.01.2020

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 15 януари 2020 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев, проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Марта Теофилова, доц. д-р Николай Павлов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

         ДНЕВЕН РЕД:
         1. Определяне дневния ред на ФС на ФМИ на 22.01.2020 г.
         2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС определи следния дневен ред на ФС на 22.01.2020 г. (сряда) от 13:00 ч.:
         1) Учебни.
         2) Докторанти.
         3) Хонорувани.
         4) Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: на ФС да бъдат утвърдени избираемите дисциплини за Пролетния триместър на уч. 2019/2020 година, редовно и задочно обучение; комисиите и датите за държавни изпити; Академичния календар за уч. 2020/2021 година; комисиите и датите за ДИ на спец. „Математика и информатика” и спец. „ИТМОМ” във филиала на ПУ- гр. Смолян.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: на ФС да бъдат зачислени в докторантура новите докторанти, да бъдат избрани научните им ръководители, да се утвърдят теми, срок за обучение и евентуално Индивидуалните им планове за работа.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: записването за избираеми дисциплини за бакалавърските специалности да се извършва онлайн с ЕГН и Фак. №, като предимство ще имат студентите от 4. курс; идеята е да се регистрират, синхронизират и ласират по успех.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение: за КСК за следващата 2020/2021 учебна година във Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се осъществи прием по специалностите: „Математика“, „Приложна математика“, „Бизнес математика“, „Информатика“, „Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, „Софтуерно инженерство“, „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ – всички за образователно-квалификационната степен „бакалавър“; приемът ще е както за учебната 2019/2020 година. Отпада само прием за спец. „Софтуерно инженерство, задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да бъде на 22.01.2020 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик                      

15.01.2020 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ