Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол №2 / 04.12.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №2 / 04.12.2019

ПРОТОКОЛ № 2 / 04.12.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

        Днес, 4 декември 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
      Присъствуват: проф. д-р Ангел Голев, проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Марта Теофилова, доц. д-р Николай Павлов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

        ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне дневния ред на ФС на ФМИ.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС определи следния дневен ред на ФС на 11.12.2019 г. (сряда) от 13:00 ч.:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Научни.
 4. Утвърждаване състава на Факултетните комисии.
 5. Хонорувани.
 6. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението: да се излъчи по един представител от всяка катедра за следните Факултетни комисии: Факултетна комисия по качество, Факултетна комисия по акредитация, Факултетна комисия по наука, Факултетна комисия по атестация, Факултетна комисия по етика, Факултетна комисия по учебна дейност. За целта ръководителите на катедри да определят и изпратят предложенията до 03.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: Коледното парти на ФМИ да е на 18 декември 2019 г. от 19 ч. в ресторант „Хитър Петър“. Поканват се всички щатни преподаватели, служители, пенсионирали се преподаватели и редовни докторанти.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: на 11.12.2019 г. на ФС да се утвърдят избираемите дисциплини за магистърските програми по направления 1.3. Педагогика на обучението по ..., 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението: да се утвърдят от ФС предложените учебни програми за Държавен изпит на следните специалности:

 • За бакалавърска спец. „Софтуерно инженерство“;
 • За магистърска спец. „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.);
 • За магистърска спец. „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.);
 • За магистърска спец. „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.);
 • Актуализирана учебна прагрома за магистърска спец. „Бизнес информатика с английски език“ (1-2 г.).

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие и предлага да бъдат утвърдени от ФС на ФМИ и АС на ПУ предложенията (27 редовни и 7 задочни) от катедрите за прием на докторанти през учебната 2020/2021 година:

РЕШЕНИЕ 7: ДС утвърди приетите на катедрени съвети конспекти за конкурсните изпити по специалността за кандидат-докторанти, учебна 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 8: Проф. Златанов информира Деканското ръководство за:

 • Решението на АС за приемната форма на индивидуален отчет за научноизследователската дейност на преподавателя за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година. Отпуснатите за ПУ средства са 200 000 лв., които се разпределят по факултети. Ще се изпрати до ръководители катедри новата бланка и в срок до 30.01.2020 г. ще се изиска нужната информация;
 • Във връзка с предстоящата пролетна сесия за обявяване на конкурси за академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, ръководителите на катедри да имат готовност за следващото заседание на ФС през месец януари 2020 г. (прогнозна дата 22.01.2020 г.).

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да бъде на 11.12.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик                      

04.12.2019 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ