Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2019 година Протокол № 2 / 11.12.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 / 11.12.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 2 / 11.12.2019 г.

 От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 11 декември 2019 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Хрлистосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска,
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 34; Отсъстващи – 0; Присъстващи – 34.

ДНЕВЕН РЕД:

 • Учебни.
 • Докторанти.
 • Научни.
 • Утвърждаване състава на Факултетните комисии.
 • Хонорувани.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за ОКС „Магистър” за учебната 2019/20 г. по професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки:

 По направление 1.3 Педагогика на обучението по ...

МАГИСТРИ ОМУ 1 и ОМУ 2

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1 А Системи уравнения доц. Р. Маврова
доц. Д. Бойкина
първа група
2 А Нестандартни методи в задачите по елементарна математика проф. П. Рангелова втора група
3 А Извънкласна работа по математика проф. П. Рангелова първа група
4 А Построителни задачи в планиметрията доц. Р. Маврова
проф. В. Милушев
доц. Д. Бойкина
първа група
5 Б Графичен  метод  и  приложения проф. В. Милушев
доц. Д. Бойкина
втора група
6 Б Методи и методика за съставяне на математически задачи доц. Д. Бойкина
проф. В. Милушев
втора група
7 Б Нестандартни математически задачи проф. П. Рангелова втора група

МАГИСТРИ ОИИТУ - 2 години (1 курс)

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1 А Преподаване на основи на компютърното програмиране в училище Доц. Т. Терзиева,
гл. ас. Мариана Крушкова
втора група
2 Б Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии проф. К. Гъров първа група
3 В Английски език за нуждите на обучението по информационни технологии в училище доц. И. Шотлеков
гл. ас. В. Иванова
Факултативна дисциплина

МАГИСТРИ ОИИТУ- 2 години (2 курс) И ОИИТУ-1 година

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1. А Уеб базирани среди за обучение Доц. Г. Стоицов   първа група
2. Б Създаване на динамични модели за визуализиране на учебно съдържание. Доц. Г. Стоицов   втора група

МАГИСТРИ ОИТНУ И ОИТП

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1. А Визуално програмиране в интернет Доц. Г. Стоицов
Гл.ас.  И. Димитров
 
2. Б Уеб инструментариум за представяне на учебно съдържание Доц. Г. Стоицов
Гл.ас.  И. Димитров
 

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1 А Системи уравнения доц. Р. Маврова
доц. Д. Бойкина
първа група
2 А Графичен  метод  и  приложения проф. В. Милушев
доц. Д. Бойкина
втора група
3 А Извънкласна работа по математика проф. П. Рангелова първа група
4 Б Построителни задачи в планиметрията доц. Р. Маврова
проф. В. Милушев
доц. Д. Бойкина
първа група
5 В Методи и методика за съставяне на математически задачи доц. Д. Бойкина
проф. В. Милушев
втора група
6 В Нестандартни математически задачи проф. П. Рангелова втора група

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ТРИМ НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ЛЕКТОРИ ГРУПА
1 А Tестология доц. Е. Ангелова първа група
2 А Уеб базирани среди за обучение
Доц. Генчо Стоицов втора група
3 А Преподаване на проектиране и стилизиране на адаптивни уеб страници в училище доц. Т. Терзиева
гл. ас. Христо Христов
втора група
4 Б Методика за преподаване на компютърно моделиране в  началното училище Доц. Т. Глушкова първа група
5 В Методика на извънкласната работа по информатика и информационни технологии проф. К. Гъров първа група
6 В Английски език за нуждите на обучението по информационни технологии в училище доц. И. Шотлеков
гл. ас. И. Иванова
Факултативна дисциплина

По направление 4.5 Математика и 4.6 Информатика и компютърни науки:

Дисциплина Лектори
1 Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения доц. д-р Владимир Вълканов
инф. Александър Петров
2 Разработка на игри с JavaScript доц. д-р Владимир Вълканов
докт. Михаил Петров
3 Програмиране за ORACLE база данни
с PL/SQL
проф. д-р Антон Илиев
гл. ас. д-р Георги Чолаков
4 Въведение в интернет на нещата проф. Станимир Стоянов
докт. Даниел Русев
5 Диагностика на проблеми в компютърните мрежи доц. д-р Николай Павлов
рък. УКЗ Тодор Чаушев
6 Алагебрична теория на числата проф. д.м.н Манчо Манев
гл. ас. д-р Йордан Епитропов

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди предложените учебни програми за Държавен изпит на следните специалности:

 • За бакалавърска спец. „Софтуерно инженерство“;
 • За магистърска спец. „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.);
 • За магистърска спец. „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.);
 • За магистърска спец. „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.);
 • Актуализирана учебна прагрома за магистърска спец. „Бизнес информатика с английски език“ (1-2 г.).

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“ за следната промяна на темата на Теодора Петрова Гарджева, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

 • от „Уеб-базирани компоненти за бизнес приложения“,
 • на „Достъпни уеб-базирани компоненти“.

РЕШЕНИЕ 5: ФС утвърди следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2019/2020 година:
Председател : Доц. д-р Яна Атанасова Роланд.
Членове:
1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;
2. Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.
Дата на изпита по английски език: 14.01.2020 г. от 14:00 ч. в 14-та семинарна зала, Ректорат. Обемът от задължителните за прочит и подготовка страници е 50.

РЕШЕНИЕ 6:ФС прие  и предлага да бъдат утвърдени от АС на ПУ предложенията (27 редовни и 7 задочни) от катедрите за прием на докторанти през учебната 2020/2021 година: (виж Приложение 1).

РЕШЕНИЕ 7:Проф. Златанов информира членовете на ФС, че до 12.01.2020 г. ще се проведат конкурсните изпити за прием на докторанти, на 14.01.2020 г. ще е изпитът по английски език. В края на януари 2020 г. ще е следващото заседание на ФС, на който ще се гласуват и темите на новоприетите докторанти, добре е да се помислят отсега, индивидуалните планове за работа на докторантите могат да се гласуват на януарския ФС, а може и на следващия през месец март.

РЕШЕНИЕ 8: ФС утвърди приетите на КС конспекти за конкурсните изпити по специалността за кандидат-докторанти, учебна 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 9: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 88 от 08.11.2019 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 • Проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – от ИИКТ-БАН, гр. София; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Бургаски свободен университет, гр. Бургас; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 • Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев– пенсионер от ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 • Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 • (външен) Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • (вътрешен) Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 10: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 88 от 08.11.2019 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни технологии“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 • Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Бургаски свободен университет, гр. Бургас; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Кольо Златанов Онков – от Аграрен университет, гр. Пловдив; област на висше образование 4. При­род­ни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 • Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев– пенсионер от ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  (Информатика);
 • Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 • (външен) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни на­у­ки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • (вътрешен) Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, ма­те­матика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 11: ФС утвърди състава на следните Факултетни комисии на ФМИ:

І. Факултетна комисия по акредитация10 души
  Председател: доц. д-р Добринка Василева Милучева-Бойкина
  Заместник-председател: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева
  Доц. д-р Христина Николова Кулина
  Доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова
  Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков
  Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова
  Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова
  Гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева
  Гл. ас. д-р Христо Тошков Христов
  Гл. ас. д-р Милена Димова Петкова
ІІ. Факултетна комисия по наука10 души
  Председател: проф. д-р Ангел Атанасов Голев
  Проф. д.м.н. Манчо Христов Манев
  Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова
  Проф. д-р Антон Илиев Илиев
  Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
  Проф. д-р Боян Георгиев Златанов
  Проф. д-р Коста Андреев Гъров
  Проф. д-р Иван Ганчев Иванов
  Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева
  Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева
ІІІ. Факултетна комисия по атестиране – 5 души
  Председател: доц. д-р Николай Величков Павлов
  Секретар на ФКА: Надя Кръстева Милева
  Доц. д-р Стефка Йорданова Анева
  Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов
  Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева
ІV. Факултетна комисия по качество17 души
  Председател: доц. д-р Марта КостадиноваТеофилова
  Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева
  Доц. д-р Александър Пламенов Пенев
  Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев
  Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров
  Гл. ас. д-р Атанас Вълев Иванов
  Гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова
  Гл. ас. д-р Деница Ангелова Шаркова
  Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова
  Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова
  Гл. ас. д-р Мая Василева Стоева
  Гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова
  Гл. ас. д-р Стоян Николов Черешаров
  Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков
  Гл. ас. д-р Георги Петров Пашев
  Ас. Виктор Пламенов Матански
  Ас. Ирина Красимирова Кръстева
V. Факултетна комисия по етика10 души
  Председател: проф. д-р Боян Георгиев Златанов
  Доц. д-р Генчо Димитров Стоицов
  Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов
  Доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова
  Доц. д-р Светослав Христосов Енков
  Гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов
  Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов
  Гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов
  Ангел Василев Урилски - УКЗ
  Гергана Василева Колева – администрация
VІ. Факултетна комисия по учебната дейност – 4 души
  Председател: доц. д-р Владимир Николаев Вълканов
  Доц. д-р Веска Пенчева Нончева
  Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков
  Доц. д-р Елена Петрова Сомова

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следните предложения за представители от ФМИ в Университетските комисии:

 • За член на Университетската комисия по информационна инфраструктура се предлага Тодор Георгиев Чаушев, ръководител звено „Учебни компютърни зали“, ФМИ.
 • За член на Университетската комисия по акредитация се предлага доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, зам.-декан на ФМИ.
 • За член на Университетската комисия по учебни дейности се предлага доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, зам.-декан на ФМИ.
 • За представител в Управителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ се предлага проф. д-р Боян Георгиев Златанов, зам.-декан на ФМИ.
 • За член на Университетската комисия по оценяване се предлага доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, зам.-декан на ФМИ.
 • За член на Университетската комисия по етика и академично единство се предлага
  проф. д-р Боян Георгиев Златанов, зам.-декан на ФМИ. 
 • За член на Университетската комисия по „Еразъм+“ се предлага доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.

РЕШЕНИЕ 13: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия на редовно и задочно обучение и ментори за провеждане на практика по специалността през учебната 2019/2020 година:

 • Доц. д-р Румяна Петкова Маврова  – с хорариум 180 часа за провеждане на часове по МОМ, ТПП, ППП и стажантска практика, редовно обучение и участие в семестриални изпити; (двоен хонорар);
 •  Васил Маринов Върбанов – с хорариум 160 часа в упражнения за провеждане на часове по дисциплината „Английски език“ на 1. курс, всички специалности, редовно и задочно обучение;
 •  Радослава Сашкова Терзиева (магистър) – с хорариум 120 часа за провеждане на упражнения по дисциплината „Вероятности и приложна статистика“ на 3. курс, Информатика, участие на курсови работи, участие в провеждане на семестриални изпити, редовно обучение;
 • Галя Минкова Иванова (студентка)с хорариум 120 часа за за провеждане на упражнения по дисциплината „Теория на игрите“ на 3. курс, Информатика, участие на курсови работи, участие в провеждане на семестриални изпити, редовно обучение;
 • Д-р Венета Веселинова Табакова-Комсалова – с хорариум 120 часа за водене на часове в бакалавърските специалности, участие в семестриални изпити, редовно обучение;
 • Надежда Руменова Атанасова – с хорариум 100 часа за водене на часове в бакалавърските специалности, участие в семестриални изпити, редовно обучение;
 • Мария Иванова Борисова (студ. 4 МИ, фак. №1601181004) – с хорариум 80 часа за водене на избираема дисциплина „Графови бази данни с Neo4j”;
 • Калин Цветанов Георгиев (бакалавър) – с хорариум 180 часа за водене на избираема дисциплина „Създаване на видео реклами”.
 • Доц. д-р Златогор Борисов Минчев (ИИКТ и ИМИ на БАН, София) – с хорариум 120 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина Основи на сигурността в киберпространството за зимния Б триместър на учебната 2019/20 година, редовно обучение.

Ментори, провеждащи практика по специалността, редовно и задочно обучение:

 • Атанас Красимиров Стойчев – с хорариум 180 часа;
 • Богдан Иванов Манев – с хорариум 180 часа;
 • Ваня Спасова Аргирова – с хорариум 180 часа;
 • Георги Златков Василев – с хорариум 180 часа;
 • Десислава Адриянова Дамянова – с хорариум 180 часа;
 • Дилян Валентинов Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Калинов Калинов – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Стефанов Митрев – с хорариум 180 часа;
 • Елена Василева Делкова – с хорариум 180 часа;
 • Елисавета Стоянова Григорова – с хорариум 180 часа;
 • Ефрем Георгиевич Дубровин – с хорариум 180 часа;
 • Иван Димитров Чобанов – с хорариум 180 часа;
 • Иван Христев Пеев – с хорариум 180 часа;
 • Калоян Йорданов Неделчев – с хорариум 180 часа;
 • Лидия Ангелова Стоянова – с хорариум 180 часа;
 • Минко Иванов Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Николай Георгиев Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Николай Хрисков Маринов – с хорариум 180 часа;
 • Павлин Галинов Панев – с хорариум 180 часа;
 • Петър Василев Георгиев – с хорариум 180 часа;
 • Пламен Илиев Николов – с хорариум 180 часа;
 • Полина Веселинова Желязкова – с хорариум 180 часа;
 • Станислав Радостинов Стоянов – с хорариум 180 часа;
 • Христо Марчов Инджов – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христева-Краева за срок от 1 /една/ година, считано от 02.02.2020 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие: в срок до 08.01.2020 г. ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за Зимния триместър на учебната 2019/2020 година. Предложенията да се изпратят  на следните имейли: nmileva@gmail.com, gerry.koleva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 14: Проф. Златанов информира членовете на ФС с решението на АС за приемна форма на индивидуален отчет за научноизследователската дейност на преподавателя за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година. Отпуснатите за ПУ средства са 200 000 лв., които се разпределят по факултети. Ще се изпрати до ръководители катедри новата бланка и в срок до 30.01.2020 г. ще се изиска нужната информация.

РЕШЕНИЕ 15: Проф. Златанов направи следното съобщение: във връзка с предстоящата пролетна сесия за обявяване на конкурси за академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, ръководителите на катедри да имат готовност за следващото заседание на ФС през месец януари 2020 г. (прогнозна дата 22.01.2020 г.).

РЕШЕНИЕ 16: Проф. Голев направи следните съобщения:

 • Прогнозна дата за следващото заседание на ФС на ФМИ 22 януари 2020 г. (сряда) от 13:00 ч.;
 • На АС бе взето решение за Коледно ДМС в размер на една основна заплата;
 • Коледното парти ще е на 18.12.2019 г. (сряда) от 19:00 ч. в ресторант „Хитър Петър“;
 • СМБ - срокът за изпращане на научни съобщения за 49. Пролетна конференция на СМБ, се удължава до 18 декември 2019 г.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 
Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ