Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 26 / 06.11.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 26 / 06.11.2019 г.

Протокол № 26-2019/2020

 от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 06.11.2019 г.

 Днес, 06.11.2019 г. (сряда) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова и гл. ас. д-р Деница Шаркова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Кирина Бойкова - поради напреднала бременност.

Дневен ред:

 1. Избор на ръководител катедра.
 2. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет избра доц. д-р Стефка Йорданова Анева за протоколчик на катедрата.

 2. Катедреният съвет избра комисия за провеждане на избор на ръководител катедра в състав:

  • Председател: доц. д-р Стефка Йорданова Анева;
  • Член: гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова.
 3. Катедреният съвет избра проф. д-р Коста Андреев Гъров за ръководител на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”. Комисията по избора отчете, че след проведеното тайно гласуване са подадени седем бюлетини – седем валидни и нула невалидни. От гласувалите - седем гласа са “за” и нула гласа са „против“.

 4. Катедреният съвет избра доц. д-р Стефка Йорданова Анева за секретар на катедрата.

 5. Катедреният съвет избра гл. ас. д-р Деница Ангелова Шаркова за материално отговорно лице на катедрата.

 

06.11.2019 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                          Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                    /проф. д-р К. Гъров /

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ