Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 25 / 22.10.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 25 / 22.10.2019 г.

Протокол № 25-2019/2020

 от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 22.10.2019 г.

 Днес, 22.10.2019 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, гл. ас. д-р Деница Шаркова и гл. ас. д-р Кирина Бойкова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Докторанти. 
 2. Учебни.
 3. Кадрови.
 4. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6 (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра ОМИИТ следните места за обучение на докторанти за 2020/2021 г.:
  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – редовна форма 2 места и задочна форма 1 място.
  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информационни технологии – редовна форма 1 място.
  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по математика – задочна форма 1 място.
 2. Катедреният съвет одобри конспект за конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ за учебната 2019/2020 г.
 3. Катедреният съвет одобри конспект за конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по информационни технологии“ за учебната 2019/2020 г.  
 4. Катедреният съвет одобри конспект за конкурсен изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика“ за учебната 2019/2020 г.
 5. Катедреният съвет прие нови учебни програми за следната задължителноизбираема дисциплина от бакалавърски специалности „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт и Математика, информатика и информационни технологии“:

  Задължителноизбираема дисциплина № 2 от група Б

  • Използване на динамичен софтуер в обучението по математика.

 6. Катедреният съвет предлага на Съвета на Департамента за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти да одобри учебни програми за следните квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:
  • Дигиталните компетентности - ключови за учителите и учениците на 21. век;
  • Формиране на знания и умения за финансово управление на образователната институция у новоназначени директори и заместник-директори;
  • Използване на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ чрез въвеждане на електронни системи за администриране с цел подобряване управлението на образователната институция.
 7. Да се предложи на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да назначи Цветелина Димитрова Цветкова на длъжността асистент по Чл. 68 ал.1 т.3 КТ, считано от 25.11.2019 г. във връзка с отпуск по майчинство на гл. ас. д-р Кирина Димитрова Бойкова до завръщане на титуляра.
 8.  

   

  22.10.2019 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

  гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                            Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                      /проф. д-р К. Гъров /

   

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ