Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2019 ПРОТОКОЛ №3 - 19/20    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ №3 - 19/20

П Р О Т О К О Л   № 3 -  19/20 

   Днес 06.12.2019 г. (петък) от 10.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р Владимир Вълканов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев, гл. ас. д-р Иван Димитров, гл. ас. д-р Георги Чолаков, , ас. Ася Тоскова, ас. Ирина Кръстева,  инф. Йордан Тодоров, инф. Александър Петров

Отсъстваха: инф. Борислав Тосков, гл. ас. д-р Емил Дойчев, проф. д-р Иван Ганчев, ас. Пенчо Малинов

            Дневен ред:

1. Избор на жури за заемане на академична длъжност.

2. Разни. 

По точка 1 от дневния ред:

Във връзка с провеждане на конкурса за гл. асистент, обявен в ДВ, бр. 88/08.11.2019 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика), КС гласува единодушно и предлага на ФС следния състав на научното жури:

 1. Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Антон Илиев Илиев  - ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“,  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Проф. д-р Иван Петков Попчев - ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 4. Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ, Бургас , област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 5. Проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ, БАН, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

Резервни членове:

 1. Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 2. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

По точка 2 от дневния ред:

I. Бяха обсъдени проблемите, свързани с обучението в бакалавърските програми през учебната 2019/20 год. За осигуряване обучението на студентите в бакалавърските програми катедреният съвет гласува единодушно и  предлага на ФС да утвърди следния хон. асистент:

 • Надежда Руменова Атанасова (студентка в магистърска програма)  – 80 ч.
 • д-р Венета Веселинова Табакова – Комсалова – 120 ч.

II. Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС следните избираеми дисциплини в магистърски програми за втори триместър:

 1. Съвременни JavaScript рамки за клиентски приложения – проф. д-р Станимир Стоянов и информатик Александър Петров
 2. Програмиране за ORACLE база данни, чрез PL-SQL – доц. д-р Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Георги Чолаков
 3. Разработка на игри с JavaScript – доц. д-р Владимир Вълканов, хон. ас. Михаил Петров
 4. Въведение в интернет на нещата – проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Даниел Русев

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Доц. д-р Ася Стоянова - Дойчева/

Подпис на протоколчик :………………………….

/ас. Ирина Кръстева/

06.12.2019 г.

гр. Пловдив 

    

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ