Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2019 П Р О Т О К О Л № 2 - 19/20    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 2 - 19/20

П Р О Т О К О Л   № 2 -  19/20 

   Днес 13.11.2019г. (сряда) от 10.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д-р Иван Ганчев ,доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р  Владимир Вълканов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев, гл.ас.д-р Иван Димитров,  гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р Георги Чолаков, ас. Йордан Тодоров, ас. Ирина Кръстева, ас. д-р Ася Тоскова  

Присъстваха с право само на съвещателен глас: ас. Пенчо Малинов

Отсъстваха: ас. Александър Петров, инф. Борислав Тосков

Дневен ред:

1.     Докторанти; 

2.     Разни; 

3.     Избор на ръководител катедра. 

По точка 1 от дневния ред:

I. В съответствие с Чл. 14. (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 19. (1) и чл. 23. от ПРАСПУ катедреният съвет гласува единодушно и взе следните РЕШЕНИЯ:

1.     Да се проведе изпит за докторантски минимум за следните докторанти:

·     Димитър Георгиев Христов 

·     Георги Василев Пенчев 

·     Михаил Тодоров Петров 

·     Себиха Ахмедова Маданска

·     Кристиан Неделчев Милев

·     Георги Костадинов Костадинов

·     Стефан Танев Стайнов

·     Михаела Михайлова Мишева

·     Даниел Желязков Русев

·     Добромир Атанасов Русенов

·     Иван Димитров Вътов

·     Петя Цветанова Василева

·     Цветомира Иванова Иванова

·     Андрей Петров Петров

·     Ирина Красимирова Кръстева  

·     Тодор Атанасов Тодоров

·     Мартин Георгиев Василев  

·    Константин Николаев Русев

 

2.     Изпитът да се проведе на 20.12.2019 г. в 9.00 ч. в заседателната зла на ФМИ.

3.     За провеждане на изпита да се назначи комисия в състав:

·     проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – председател

·     доц. д-р Владимир Вълканов – член

·     доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – член

·     доц. д-р Александър Пенев - член

II. Във връзка с провеждане на изпит по специалността в конкурс за прием на докторанти на основание Чл. 7 (1) от ЗРАСРБ, Чл. 9. (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 13. (1), (2) от ПРАСПУ катедрения съвет взе единодушно следните решения:

1.     Да се назначи комисия за провеждане на изпит по специалността в конкурс за прием на докторанти в следния състав:

·     доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – председател

·     доц. д-р Владимир Николаев Вълканов – член

·     доц. д-р Александър Пенев - член

2.     Изпитът на се проведе на 09.01.2020 г. от 9.00 ч. в заседателна зала на ФМИ

III. Проф. Стоянов предложи да бъде сменена темата на дисертационния труд на докторант Боян Костов. В тази връзка, Катедреният  съвет гласува единодушно и предлага на  Факултетния съвет:

Темата на дисертацията на редовен докторант Боян Костов  да бъде променена от: „Семантичен модел на хардуерната поддръжка на виртуално образователно пространство.“ на  „Система за обработка на данни от околната среда чрез сензори в парадигмата на IoT”.

По т. 2 от дневния ред:

  1. Във връзка с натоварването в учебния процес за втори триместър на учебната 2019/2020, проф. Стоянов предложи като хоноруван асистент и катедрата гласува единодушно:

·     Петя Василева редовен докторант към катедрата  - 60 часа

 Бяха обсъдени индивидуалните планове на членовете в катедрата.

   2. Проф. Стоянов предложи да се гласува ас. Ирина Кръстева за секретар на катедрата и гл.ас.д-р Иван Димитров за материално отговорно лице на катедрата. Предложението беше гласувано единодушно.

3.  Бяха гласувани единодушно  5 места за редовни доктурантури за 2020 година - една (1) по направление 1.3. "Педагогика на обучението по...." и четири (4) в направление 4.6. "Информатика и компютърни науки"

По т. 3 от дневния ред:

Проф. Стоянов предложи да се гласува комисия за тайно гласуване в състав гл. ас. Иван Димитров и ас. Ирина Кръстева.

Направеното предложение бе гласувано единодушно – от 14 присъстващи и 13 с право на глас, предложението беше прието с 13 гласа

Възможните кандидати за ръководител катедра проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев и доц. д-р Владимир Вълканов дадоха своя отвод.

Проф. Стоянов предложи да се гласува кандидата доц. д-р  Ася Стоянова-Дойчева за ръководител катедра.

Направеното предложение бе подложено на тайно гласуване.

Комисията по избора отчете, че от 13 гласували има 13 гласа ‚за‘ кандидатурата на доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева.

Катедреният съвет след проведено тайно гласуване избра доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева за ръководител на катедра „Компютърни системи“.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

13.11.2019 г.             

 

Пловдив

П Р О Т О К О Л   № 2 -  19/20

   Днес 13.11.2019г. (сряда) от 10.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Иван Ганчев ,доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, доц. д-р  Владимир Вълканов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев, гл.ас.д-р Иван Димитров,  гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р Георги Чолаков, ас. Йордан Тодоров, ас. Борислав Тосков, ас. Ася Тоскова, ас. Пенчо Малинов

Отсъстваха: ас. Александър Петров

Дневен ред:

1.     Докторанти;

2.     Разни;

3.     Избор на ръководител катедра.

По точка 1 от дневния ред:

I. В съответствие с Чл. 14. (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 19. (1) и чл. 23. от ПРАСПУ катедреният съвет гласува единодушно и взе следните РЕШЕНИЯ:

1.     Да се проведе изпит за докторантски минимум за следните докторанти:

·     Димитър Георгиев Христов

·     Георги Василев Пенчев

·     Михаил Тодоров Петров

·     Себиха Ахмедова Маданска

·     Кристиан Неделчев Милев

·     Георги Костадинов Костадинов

·     Стефан Танев Стайнов

·     Михаела Михайлова Мишева

·     Даниел Желязков Русев

·     Добромир Атанасов Русенов

·     Иван Димитров Вътов

·     Петя Цветанова Василева

·     Цветомира Иванова Иванова

·     Андрей Петров Петров

·     Ирина Красимирова Кръстева

·     Тодор Атанасов Тодоров

·     Мартин Георгиев Василев  

·     Константин Николаев Русев

2.     Изпитът да се проведе на 20.12.2019 г. в 9.00 ч. в заседателната зла на ФМИ.

3.     За провеждане на изпита да се назначи комисия в състав:

·     проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – председател

·     доц. д-р Владимир Вълканов – член

·     доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – член

·     доц. д-р Александър Пенев - член

II. Във връзка с провеждане на изпит по специалността в конкурс за прием на докторанти на основание Чл. 7 (1) от ЗРАСРБ, Чл. 9. (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 13. (1), (2) от ПРАСПУ катедрения съвет взе единодушно следните решения:

1.     Да се назначи комисия за провеждане на изпит по специалността в конкурс за прием на докторанти в следния състав:

·     доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – председател

·     доц. д-р Владимир Николаев Вълканов – член

·     доц. д-р Александър Пенев - член

2.     Изпитът на се проведе на 09.01.2020 г. от 9.00 ч. в заседателна зала на ФМИ

III. Проф. Стоянов предложи да бъде сменена темата на дисертационния труд на докторант Боян Костов. В тази връзка, Катедреният  съвет гласува единодушно и предлага на  Факултетния съвет:

Темата на дисертацията на редовен докторант Боян Костов  да бъде променена от: „Семантичен модел на хардуерната поддръжка на виртуално образователно пространство.“ на  „Система за обработка на данни от околната среда чрез сензори в парадигмата на IoT”.

По т. 2 от дневния ред:

1.     Във връзка с натоварването в учебния процес за втори триместър на учебната 2019/2020, проф. Стоянов предложи като хоноруван асистент и катедрата гласува единодушно:

·     Петя Василева редовен докторант към катедрата  - 60 часа

2.     Бяха обсъдени индивидуалните планове на членовете в катедрата.

3.     Проф. Стоянов предложи да се гласува ас. Ирина Кръстева за секретар на катедрата и гл.ас.д-р Иван Димитров за материално отговорно лице на катедрата. Предложението беше гласувано единодушно.

По т. 3 от дневния ред:

Проф. Стоянов предложи да се гласува комисия за тайно гласуване в състав гл. ас. Иван Димитров и ас. Ирина Кръстева.

Направеното предложение бе гласувано единодушно – от 14 присъстващи и 13 с право на глас, предложението беше прието с 13 гласа

Възможните кандидати за ръководител катедра проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев и доц. д-р Владимир Вълканов дадоха своя отвод.

Проф. Стоянов предложи да се гласува кандидата доц. д-р  Ася Стоянова-Дойчева за ръководител катедра.

Направеното предложение бе подложено на тайно гласуване.

Комисията по избора отчете, че от 13 гласували има 13 гласа ‚за‘ кандидатурата на доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева.

Катедреният съвет след проведено тайно гласуване избра доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева за ръководител на катедра „Компютърни системи“.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

13.11.2019 г.             

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ