Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2019 година Протокол № 1 / 21.11.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 21.11.2019 г.

                       

ПРОТОКОЛ № 1 / 21.11.2019 г. 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 21 ноември 2019 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Хрлистосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: няма отсъстващи.
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 34; Отсъстващи – 0; Присъстващи – 34.

ДНЕВЕН РЕД:

1) Утвърждаване на ръководители катедри за мандата 2019-2023 година.  

2) Избор на зам.-декани на ФМИ за мандата 2019-2023 година.

3) Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ФС избра Надя Милева за протоколчик на ФС на ФМИ. 

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните ръководители на катедри във ФМИ за следващия мандат 2019 –2023 г.:

 1. Проф. дмн Манчо Христов Манев – на катедра “Алгебра и геометрия”;
 2. Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – на катедра “Математически анализ”;
 3. Доц. д-р Веска Пенчева Нончева – на катедра “Приложна математика и моделиране”;
 4. Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – на катедра “Компютърни системи”;
 5. Доц. д-р Елена Петрова Сомова – катедра “Компютърна информатика”;
 6. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – на катедра “Компютърни технологии”;
 7. Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – на катедра “Софтуерни технологии”;
 8. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – на катедра “Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.

РЕШЕНИЕ 3: ФС избра проф. д-р  Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова и доц. д-р Николай Величков Павлов за зам.-декани на Факултета по математика и информатика за следващия мандат 2019–2023 година.

РЕШЕНИЕ 4: Проф. Ангел Голев информира членовете на новоизбрания ФС за отговорностите на избраните зам.-декани през седващия мандат (2019-2023 година):

 • Проф. д-р Боян Златанов, зам.-декан
  отговарящ за: Научна и проектна дейност; докторанти; учебна дейност по професионално направление 4.5. Математика; Факултетна комисия по етика.
 • Доц. д-р Добринка Бойкина, зам.-декан
  отговарящ за: Акредитация, учебна дейност по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
 • Доц. д-р Николай Павлов, зам.-декан
  отговарящ за: Учебна дейност по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; междуинституционално сътрудничество (спонсорство); Факултетна комисия по атестация; звено “Учебни компютърни зали” – сайта на ФМИ;
 • Доц. д-р Владимир Вълканов, зам.-декан
  отговарящ за: Магистратури; учебна дейност по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; разписания на учебния процес;
 • Доц. д-р Марта Теофилова, зам.-декан
  отговарящ за: Учебни стажове и практики по специалността; Факултетна комисия по качеството; институционална и програмна акредитация.

 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 11.12.2019 г.

 

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ