Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол №77 / 20.11.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №77 / 20.11.2019

ПРОТОКОЛ №77/ 20.11.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 20 ноември 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.
 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС за 02.10.2019 г.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ, приети на заседание на ДС (Протокол № 76/13.11.2019 г.):

ДНЕВЕН РЕД:

0) Поздравителни адреси – доц. д-р Райна Балабанова.

Връчване на дипломи за акад. длъжности:
„Професор” – проф. Боян Златанов;
       Връчване на медали – Иван Найденов (златен) и 4 бронзови от НСОКМ (CompMath 2019)Валентина Лилова, Генади Генов, Мария Петкова и Петър Томов;
1) Учебни.

 • утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за Зимен триместър на уч. 2019/20 година, редовно и задочно обучение;
 • учебна програма за задължителноизбираема дисциплина №2 от група Б за спец. ИТМОМ и спец. МИИТ;
 • индивидуални планове за работа – информация (до 02.12.2019 г.);
 • заявка за изпитната сесия на редовно обучение, Есенен триместър – в срок до 25.11.2019 г. в Деканата.

2) Докторанти.

 •  възстановяване – Хасан Гюлюстан, Веселина Карапеева;
 •  прекъсване – М.Жекова, М.Близнаков, С.Глухов и С.Петев;
 •  смяна на тема – Георги Спасов, Боян Костов;
 • избор (смяна) на научни ръководители – Георги Спасов;
 •  съобщение за прием на докторанти – в срок до 30.11.2019 г. катедрените съвети да приемат заявки за прием на докторанти за учебната 2020/2021 година, които ще се гласуват на 11.12.2019 г.;
 •  На 11.12.2019 г. ще се гласуват НЖ на Ася Тоскова и Веселин Кюркчиев.

3) Отчети на Факултетни комисии.

 •  Факултетна комисия по качество;
 •  Факултетна комисия по акредитация;
 •  Факултетна комисия по атестация.

4) Хонорувани.

 • преподаватели, водещи занятия;
 •  ментори.

5) Разни.

 • ОС на ФМИ –на 21.11.2019 г. (четвъртък) от 13:00 ч. във 2. аула – Нова сграда на ПУг.; учебните занятия на 21.11.2019 г. от 12:00 ч.  нататък се отменят и ще бъдат проведени в удобно за студентите и преподавателите време и място;
 • Неплатен отпуск – доц. Павлина Атанасова;
 • Издаване на учебно помагало „Бази от данни“ + рецензии за него;
 • ФК по етика – разрешен казус;
 • ДТВ;
 • СМБ;
 • Промоция – 28.03.2020 г. – от 15 ч. в Спортна зала, неофициална част от 19:00 ч.;
 • Кледно парти – 18.12.2019 г. в ресторант „Хитър Петър“ от 19:00 ч.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ за утвърждаване на учебна програма за задължителноизбираема дисциплина №2 от група Б „Използване на динамичен софтуер в обучението по математика“ на бакалавърските специалности „Математика, информатика и информационни технологии“ и Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.
РЕШЕНИЕ 3:Проф. Илиев напомни: в срок до 02.12.2019 г. (понеделник) е необходимо ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2019/2020 година) в 2 (два) екз.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“ за  издаване от Пловдивското университетско издателство на учебното помагало „Бази от данни“, с автори гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков и гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова.
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие резензиите от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Ася Георгиева Стянова-Дойчева за учебното помагало „Бази от данни”, с автори гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков и гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, които отговарят на всички изисквания.
РЕШЕНИЕ 6: Проф. Антон Илиев напомни, че Общото събрание на ФМИ за избор на факултетно ръководство ще се проведе на 21.11.2019 г. (четвъртък) от 13:00 във 2. аула – Нова сграда на ПУ, а регистрацията е от 12:30 ч.; присъствието е задължително за всички преподаватели на основен трудов договор и служители на факултета, както и на студентите и докторантите, включени в състава на ОС със заповед от проф. д-р Коста Гъров, Председател на ОС на ФМИ; учебните занятия на 21.11.2019 г. от 12:00 часа нататък се отменят и ще бъдат проведени в удобно за студентите и преподавателите време и място, съгласувано с Деканата.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ