Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол №75 / 02.10.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №75 / 02.10.2019

ПРОТОКОЛ №75 / 02.10.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 02 октомври 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.
 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разисквания по дневния ред на ФС.
 2. Подготовка за ОС на ФМИ – 06.11.2019 и 21.11.2019 г.
 3. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен редза ФС:
ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“.
 2. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.
 3. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 4. Учебни.
 5. Докторанти.
 6. Подготовка за ОС на ФМИ
 7. Отчет на Факултетната комисия по наука.
 8. Хонорувани.
 9. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение за структура на Общото събрание на ФМИ на 06.11.2019 г. и на 21.11.2019 г.: членове – 105 души; от тях 75 са академичен състав (73,33%); 21 докто­ран­­ти и студенти (18,10 %); 9 души учебно-помощен персонал (8,57 %).
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение от ДС за структура на бъдещия ФС на ФМИ: списъчен състав – 35 души, от които 28 хабилитирани, 5 нехабилитирани (главни асистенти, доктори), 1 докторант и 1 студент.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението за брой и състав на следните комисии за Общото събрание на ФМИ на 6 ноември 2019 г. и на 21 ноември 2019 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Христина Николова Кулина и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Мануела Руменова Генева.
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина.
 • комисия за явно гласуване (12 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова, гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова, гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, гл. ас. д-р Стоян Николов Черешаров, ас. Кирил Иванов Иванов; сист. админ. Ангел Василев Урилски.
 • комисия за тайно гласуване (12 души) – с председател доц. д-р Иван Илиев Шотлеков и членове: доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Николай Маринов Касъклиев, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов; гл. ас. д-р Асен Христов Христов; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; ръководител УКЗ Тодор Георгиев Чаушев.
 • комисия по предложенията (3 души) с председател проф. д-р Боян Георгиев Златанов и членове: доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева и доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 07.11.2019 г. (четвъртък) да се подават предложения за Декан до проф. д-р Боян Златанов, Председател на комисията по предложенията.
РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следните номинации от ДС на ФМИ за:

 • Председател на ОС на ФМИ – проф. д-р Коста Андреев Гъров;
 • Зам.-председател на ОС на ФМИ – проф. д-р Манчо Христов Манев;
 • Докторант, член на ФС на ФМИ – Себиха Ахмедова Маданска;
 • Студент, член на ФС на ФМИ – Председател на Студентския съвет на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие следното предложение от Факултетната комисия за признаване на висше образование, придобито в чуждестранно висше училище:
признава на Артан Фехми Алидема ОКС „Магистър“ по математика по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика.
РЕШЕНИЕ 8: ДС прие и предлага на ФС да гласува за утвърждаване от АС на ПУ:       

 1. Разкриване на 2 (две) нови магистърски специалности към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2019/2020 година:
  • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...;
  • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...;
 2. Учебен план и квалификационна характеристика на магистърска специалност „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“. Обучението по тази специалност има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалности от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
 3. Учебен план и квалификационна характеристика на магистърска специалност „Педагогика на обучението по математика“. Обучението по тази специалност има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалности от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
 4. Утвърждаване на 2 (две) семестриални такси по 820 лв. за магистърските програми „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) и „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) за учебната 2019/2020 година във Факултета по математика и информатика.
 5. Редуцирани такси:
  • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) редуцирани такси за записали или завършили магистърска програма „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.)  във ФМИ на ПУ.
   Две такси по 410 лв.
  • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) редуцирани такси за записали или завършили магистърска програма „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.)  във ФМИ на ПУ.
   Две такси по 410 лв.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 13.11.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ