Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол №74 / 25.09.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №74 / 25.09.2019

ПРОТОКОЛ №74/ 25.09.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 25 септември 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане дневния ред на ФС за 02.10.2019 г.
2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ, приети на заседание на ДС (Протокол № 73/12.09.2019 г.):

ДНЕВЕН РЕД:
0) Поздравителен адрес – проф.дмн П. Пройнов; връчване да диплом за „Доктор“ – ас. Ася Тоскова
1) Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“.
2) Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.
3) Назначаване на асистенти.постъпили документи от 3 катедри (да се отложи за 2020 г.)
4) Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности
5) Учебни.

 • прием за уч. 2019/2020 г. за ОКС „Бакалавър”и ОКС „Магистър”и класиране по Държавна поръчка на 11.11.2019 г.; (АИ)
 • разпределение на групи и подгрупи за учебната 2019/2020 г. (редовно и задочно);
 • избираеми дисциплини за Зимен триместър – срок 05.11.2019г.;
 • Разкриване на нови  магистърски специалности; 
 • индивидуални планове за работа – в срок до 02.12.2019 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2019/2020 година) – 2 екз.;
 • Индивидуален план на обучение за магистърска програма ПМ (1 г.) на Иван Найденов.
 • часове за гл.ас.д-р Валя Арнаудова за филиал на ПУ, гр. Смолян;

6)  Докторанти.

 • възстановяване, прекъсване и др.;
 • отчети, оценки и мнения – Антоанета Йорданова, Димитър Фиданов и др.;
 • конкурси за прием на докторанти за уч. 2019/2020 година; –във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2019/2020 г. е необходимо след изтичане на срока за подаване на документи (17.11.2019 г.) ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността. (Заповед); прием на докторанти – до 30.11.2019 г. от катедрите;
 • предложение за 1 хабилитиран и 1 постдокторант за новия център за обучение на докторанти;
 • Научно жури – ас. Веселин Кюркчиев.

7)  Подготовка за ОС на ФМИ – на 06.11.2019 г. и 21.11.2019 г.;

 • структура на ОС - 105 души; от тях 75 са академичен състав (72,43%); 21 докторанти и студенти (20,00 %); 9 души учебно-помощен персонал (8,57 %) и комисии – общо 5;
 • структура на ФС на ФМИ – 35 души, 28 хабилитирани, 5 гл.асистенти (д-ри), 1 докторант (Себиха Маданска) и 1 студент (Председател на СС на ФМИ); предложение за Председател и Зам.-председател на ОС на ФМИ – предложение от ДС за проф. Гъров – Председател и проф. Манев – Зам.-председател;
 • в срок до 07.11.2019 г. да се изпратят предложения за Декан до проф. Б.Златанов, Пресдседател на комисията по предложенията.

8)  Отчет на Факултетната комисия по наука.

9) Хонорувани.

 • преподаватели, водещи занятия;
 • ментори.

10) Разни.

 • Номиниране за Декан – предложение от ДС: да бъде номиниран проф. д-р Ангел Голев;
 • Признаване на диплома за магистър по математика, придобита в чужбина – на Артан Ф. Алидема;
 • студентска научна сесия – първата събота (04.01.2020 г.);
 • Семинар на ФМИ (6, 7, 8 ноември 2019 г.) – в срок до10.10.2019г. ръководителите на катедри  да изпратят списък на присъстващите;
 • Приемно време – в срок до 10.10.2019 г.;
 • 50-та Пролетна конференция на СМБ;
 • на 12.10.2019 – начало на магистрските програми и квалификациите (под 4 души, редуциран брой часове)
 • Благодарност на акредитационната комисия;
 • нови фоайета на ФМИ – благодарности.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението: да отпадне точка трета „Назначаване на асистенти“ от предварително обявения дневен ред за ФС. 

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни технологии“, със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението за утвърждаване на Индивидуален план на обучение за магистърска програма „Приложна математика“ (1 г.)  на Иван Генчов Найденов.  

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение: от 15-те (петнадесетте) часа лекции на учебната дисциплина „Компютърни информационни системи в туризма“ за 4. курс, специалност „Туризъм“, редовно обучение във Филиала на ПУ, гр. Смолян, 5 (пет) часа да се водят от гл. ас. д-р Валя Спасова Арнаудова, поради натовареността на титуляря проф. д-р Асен Рахнев.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: във връзка с признаването на диплома за завършено образование за ОКС „Магистър“ по математика, придобито от Артан Фехми Алидема в Университет на Тетово, Република Северна Македония и в изпълнение на чл. 8, ал. 1, ал. 2  от Правилата на ПУ „Паисий Хилендарски“ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, да се назначи комисия в състав:
Председател : Проф. д-р Антон Илиев Илиев - Декан.
Членове : 1. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов – Зам.-декан;
                 2. Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков – Зам.-декан.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 02.10.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ