Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол №73 / 12.09.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №73 / 12.09.2019

ПРОТОКОЛ №73 / 12.09.2019

 От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

         Днес, 12 септември 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
       Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
        Отсъстват: доц. д-р Анна Малинова.

        ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на предстоящи събития до края на ноември 2019 година.
 2. Уточняване на проекто-дневен ред на ФС за 02.10.2019 г.
 3. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1:Проф. Илиев информира Деканското ръководство за предстоящите събития в ПУ и ФМИ: на 24.09.2019 г. – Ректорски съвет; на 02 октомври и 20 ноември 2019 г. – ФС на ФМИ; на 21.11.2019 г. – ОС на ФМИ; АС на ПУ – на 25.11.2019 г.; Семинар на ФМИ – 6, 7 и 8 ноември 2019 г.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение за дневен ред за ФС на ФМИ за 02.10.2019 г.:

        ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“.
 2. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.
 3. Назначаване на асистенти.
 4. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 5. Учебни.
 6. Докторанти.
 7. Подготовка за ОС на ФМИ
 8. Отчет на Факултетната комисия по наука.
 9. Хонорувани.
 10. Разни.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предварително разпределение на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 4: Във връзка с приема за учебната 2019/2020 година във ФМИ проф. Илиев направи следното съобщение: точно 600 са студентите от редовно и задочно обучение, записани в 1. курс. Очакванията са да станат 620 студенти. За специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ тази година приемът е 50 души, при планиран прием 30 души. За магистърските програми и квалификациите във ФМИ тази година записването също е много добро; 150  са записаните до този момент магистри, а за двата квалификационни курса имаме по 15 души.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 05.11.2019 г. (вторник)  ръководителите на катедри  да представят в Деканата или изпратят по електронната поща (nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org) заявка за избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2019/2020 година (редовно и задочно обучение). За новите дисциплини е необходимо анотация и учебна програма.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: ръководителите на катедри трябва да бъдат избрани на катедрени съвети в периода 04.11. – 19.11.2019 г., за да се утвърдят на първото заседание на новоприетия ФС на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 7:ДС прие следното предложение: за Декан на ФМИ за следващия мандат се номинира проф. д-р Ангел Атанасов Голев.

РЕШЕНИЕ 8: Проф. Илиев напомни, че във връзка с провеждането на избор за академичната длъжност „професор“ съставът на Факултетния съвет трябва да бъде разширен еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичната длъжност „професор“: проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков, гост-преподавател от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, гост-преподавател от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, гост-преподавател от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, гост-преподавател от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; проф. д-р Андрей Иванов Захариев, гост-преподавател от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; проф. д-р Иван Ганчев Иванов, професор от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, гост-преподавател от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 9: Във връзка с обновените нови междинни фоайета на 4. и 5. етажи проф. Илиев изказа специални благодарности на фирмата „Ковачев и синове”, на бившия Ректор проф. Запрян Козлуджов, който задвижи нещата и настоящия Ректор проф. Румен Младенов, който оказа голямо съдействие за изпипване на нещата. 

РЕШЕНИЕ 10: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 25.09.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ