Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2019/2020 Учебна година Протокол № 3 – 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 – 2019/2020

Протокол № 3– 2019/2020

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 06.11.2019 г.

Днес, 06.11.2019 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: проф. д р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Тодорка Глушкова, доц. д-р Николай Павлов, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. Павел Кюркчиев, ас. Мария Добрева, ас. Георги Спасов, ас. Иван Желев, ас. Веселин Кюркчиев, ас. Виктор Матански.

Отсъстващи:   гл.ас. д-р Мая Стоева, гл. ас. д-р Мария Василева

Приет бе следният дневен ред:

1. Избор на ръководител катедра.
2. Учебни.
3. Докторанти.
4. Хонорувани асистенти.
5. Разни.

РЕШЕНИЯ по първа точка:

 1. Катедреният съвет избра комисия за провеждане на избор на ръководител катедра в състав:
  Председател: гл. ас. д-р Кремена Стефанова;
  Членове: ас. Виктор Матански и ас. Иван Желев.
 2. Катедреният съвет, след проведено тайно гласуване, избра проф. д-р Асен Кънчев Рахнев за ръководител на катедра „Компютърни технологии“. Комисията по избора отчете, че от 13 гласували има 13 гласа „да“ и 0 гласа „не“.
 3.  Катедреният съвет избра гл. ас. д-р Кремена Стефанова за секретар на катедрата.
 4. Катедреният съвет избра гл. ас. д-р Елена Тодорова за протоколчик на катедрата.

 

РЕШЕНИЕ по втора точка:

Катедреният съвет утвърждава следните избираеми дисциплини за зимния триместър:

 1. Избираема дисциплина „Бизнес право“, за всички студенти от ФМИ редовно обучение с преподаватели проф. д-р Асен Рахнев и хон. ас. Илиян Иванов (директор дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Община Пловдив);
 2. Избираема дисциплина „Синтез на антени и филтри в програмната среда Математика“, за всички студенти от ФМИ задочно обучение с преподавател проф. д-р Николай Кюркчиев;
 3. Избираема дисциплина „Конволюционни невронни мрежи за компютърно зрение (Convolutional Neural Networks for Computer Vision)“, за всички студенти от ФМИ задочно обучение с преподаватели проф. д-р Асен Рахнев и гл. ас. д-р Димитър Благоев.

РЕШЕНИЯ по трета точка:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, въз основа на постъпило Заявление от Хасан Шюкрю Гюлюстан, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, предлага да бъде възобновено обучението на докторанта, считано от 01.12.2019 г.
 2. Катедреният съвет, съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, въз основа на постъпило Заявление от Веселина Василева Карапеева, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, предлага да бъде възобновено обучението на докторанта, считано от 01.01.2020 г.
 3. Катедреният съвет утвърди актуализирания конспект за провеждане на докторантски изпит по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика
 4. Катедреният съвет утвърди актуализирания конспект за провеждане на докторантски изпит по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
 5. Катедреният съвет, съгласно чл. 13. (1) и (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, предлага на Факултетния съвет за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, следните хабилитирани преподаватели:

  Председател: доц. д-р Анна Атанасова Малинова;
  Членове:
  - проф. д-р Антон Илиев Илиев;
  - проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
  - проф. д-р Ангел Атанасов Голев;
  - доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова;
  - доц. д-р Николай Величков Павлов;
 6. Катедреният съвет, съгласно чл. 13. (1) и (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, предлага на Факултетния съвет за участие в комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидат-докторанти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, следните хабилитирани преподаватели:

  Председател: проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
  Членове:
  - доц. д-р Евгения Делчева Ангелова;
  - доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева;
  - проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 7. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6. (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра „Компютърни технологии” следните места за обучение на докторанти за 2020/2021 уч. г.:
  -        по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика – редовна форма 3 места и задочна форма 1 място;
  -        по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – редовна форма 1 място и задочна форма 1 място.


РЕШЕНИЕ по четвърта точка: 

Предлагат се за утвърждаване от ФС на ФМИ следните хонороровани преподаватели:

1)   Ивелина Венкова Велчева (магистър) – 140 часа упражнения (120 часа упражнения по дисциплината „Информационните технологии”, специалност Информатика, І курс, редовно и задочно обучение; 20 часа за изпитване на студенти).

2)   Лазар Тодоров Бораджиев (студент) – 100 часа упражнения по дисциплината Моделиране и анализ на софтуер, специалност СИ, редовно обучение,  3 курс, и изпитване на студенти. 

3)   Ива Димитрова Николова (студент) – 200 часа упражнения по Застрахователна математика редовно и задочно обучение, специалности Бизнес математика и БИТ и други дисциплини.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

06.11.2019 г.
гр. Пловдив
Протоколчик:                               
                  /доц. д-р Т. Глушкова/
  Ръководител катедра:                            
                                /проф. д-р А. Рахнев/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ