Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2019 Протокол 8/04.11.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол 8/04.11.2019

ПРОТОКОЛ № 08 / 04.11.2019 г.

Днес, 04.11.2019 г. (понеделник), от 15.00 ч. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстват: проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Христо Кискинов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова,         ас. д-р Атанас Илчев.
С право само на съвещателен глас и неучастващи в гласуванията присъстват гост-преподавателите към катедрата: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Петко Пройнов.
Отсъстват: няма
Приет бе следния дневен ред:

 1. Избор на ръководител катедра.
 2. Разни.

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложеният дневен ред бе приет.

По точка 1:

 1.  Доцент Кискинов предложи най-напред да се избере протоколчик и предложи гл. ас. д-р Милена Петкова да бъде протоколчик на заседанието.

  Направеното предложение бе подложено на явно гласуване.
  Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
  Направеното предложение бе прието единодушно.

 2. Членовете на катедрата взеха решение да не се гласува комисия за тайно гласуване предвид неголемия брой гласуващи и резултатът да бъде отчетен пред членовете на катедрата от протоколчика.

  Направеното предложение бе подложено на гласуване.
  Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
  Решението бе прието единодушно.

  Проф. д-р Боян Златанов даде своя отвод като възможен кандидат за ръководител катедра и издигна кандидатурата на доц. д-р Христо Кискинов.
  След кратко обсъждане членовете на катедрата единодушно приеха всички хабилитирани лица, които имат право да участват в избора и не са си направили отвод, да бъдат вписани в изборната бюлетина. Доц. Кискинов представи бюлетина за избор на ръководител катедра, в която фигурират  кандидатурите на доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева и доц. д-р Христо Кискинов и обясни начина на попълване. Представената бюлетина бе подложена на явно гласуване.
  Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
  Бюлетината за избор на ръководител катедра бе приета единодушно от членовете на катедрата.

  Кандидатурите за ръководител катедра бяха подложени на тайно гласуване.
  Протоколчикът, в присъствието на всички членове на катедрата преброи гласовете и отчете, че всички бюлетини са валидни и че от 7 гласували гласовете са както следва:

  доц. д-р Христо Кискинов - 5 гласа „да“ и 2 гласа „не“;
  доц. д-р Теменужка Пенева - 2 гласа „да“ и 5 гласа „не“.
  доц. д-р Атанаска Георгиева - 0 гласа „да“ и 7 гласа „не“.

  Катедреният съвет, след проведеното тайно гласуване, избра доц. д-р Христо Кискинов за ръководител на катедра „Математически анализ“.

 3. Доцент Кискинов предложи за секретар на катедрата да бъде избрана гл. ас. д-р Милена Петкова. Доцент Георгиева предложи гл. ас. д-р Слав Чолаков. Той даде своя отвод с обосновката, че вече има един административен ангажимент като материално отговорно лице на катедрата. Така единствената кандидатура на гл. ас. д-р Милена Петкова бе подложена на явно гласуване.

  Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
  Главен асистент Милена Петкова бе избрана за секретар на катедрата.

По точка 2:
1.1. Професор Златанов напомни, че на 17.11.2019 г. изтича срокът за подаване на документи от кандидат-докторантите и предложи да се утвърдят конспектите за прием на докторанти през 2019/2020 г., както и датите за изпитите, които ще бъдат съгласувани с членовете на изпитните комисии.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ -7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Направеното предложение бе прието.

1.2. Катедра „Математически анализ“ утвърди избираемите дисциплини за редовно и задочно обучение през Б триместър на учебната 2019/2020 година:

 

Избираема дисциплина

 

Преподавател

Форма на обучение

 

Специалности

Линейни оператори във функционални пространства

проф. дмн Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

редовна

БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M

Въведение в математическите методи за вземане на решение

доц. д-р Георги  Костадинов

редовна и задочна

Всички курсове и специалности

Въведение в теоретичната информатика

доц. д-р Христо Кискинов

редовна

СТД и БИТ

Теория на стойността в пазарната икономика

проф. д-р Боян Златанов

редовна и задочна

Всички курсове и специалности

1.3 Доцент Кискинов напомни на членовете на катедрата:

1.3.1 Във връзка с подаването на информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ, в срок до 11.11.2019г. всички щатни преподаватели трябва да актуализират изискуемата информация (лични данни, преподавателски часове - годишен норматив и реална аудиторна заетост, както и специалностите, на които води часове всеки преподавател) за учебната 2019/2020 година.

1.3.2 Индивидуалните планове за учебната 2019/2020 година да бъдат представени на ръководителя на катедрата до 25.11.2019 г.

Доцент Кискинов закри заседанието, поради изчерпване на дневния ред.

04.11.2019г.
гр. Пловдив

Подпис:………………………………
доц. д-р Христо Кискинов
ВРИД Ръководител на катедра „Математически анализ“

 

Подпис:………………………………
доц. д-р Христо Кискинов
Ръководител на катедра „Математически анализ“

 

Подпис:……………………………
гл. ас. д-р Милена Петкова
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ