Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2019 Протокол № 6 / 06.11.2019г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 06.11.2019г.

ПРОТОКОЛ № 6 / 06.11.2019г.
Днес, 06.11.2019г. се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: доц. Сомова, доц. Енков, ас. Хоптериев,  гл. ас. Пашев, гл. ас. Гафтанджиева, проф. Тотков, доц. Хаджиколева, доц. Хаджиколев, ас. Иванов
Отсъстващи:   доц. Касъклиев
Дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Решения:

 1. По т. 1. КС прие следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2019/2020 година:
  •  “Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++)” с преподавател гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева, за задочно и редовно обучение, спец. И, БИТ, СТД и СИ;
  • “Въведение в невронните мрежи с Python” с преподаватели доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Мирослав Трънков, за всички специалности, задочно обучение;
  • “Графови бази данни с Neo4j” с преподаватели доц. Ст. Хаджиколева и Мария Борисова, за всички специалности, задочно обучение;
  • "Програмиране в среда Arduino за напреднали", с преподавател доц. д-р Светослав Енков, за задочно обучение, за всички специалности;
  • "Уеб програмиране с JavaScript и jQuery" с преподаватели проф. д.м.н. Георги Тотков и ас. Ю. Хоптериев, за редовно обучение, за всички специалности;
  • „Валути и валутни сделки” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности;
  • „Създаване на видео реклами” с преподаватели доц. Ст. Хаджиколева и Калин Георгиев, редовно и задочно обучение, за всички специалности;
  •  „Модели и средства за прогнозиране на явления и събития (на базата на R и Python)“ с преподаватели проф. д.м.н. Георги Тотков и докторант Бояна Бонева, за задочно обучение, за всички специалности – 3 и 4 курс;
  • „Моделиране на ERP системи за управление на предприятия“  с преподаватели проф. д.м.н. Георги Тотков и докторант Георги Палешников, за редовно обучение, за всички специалности;
  • "Следене и управление на космически апарати (с Java)" с преподаватели проф. дмн Георги Тотков, гл. ас. д-р Георги Пашев и д-р Христо Инджов за редовно обучение, за всички специалности;
  • „Live Object Programming and advanced design with Pharo“, доц. д-р Елена Сомова, Gordana Rakić, University of Novi Sad, Serbia и Stéphane Ducasse, INRIA Lille, France.
 2. Гласували: 8; За 8; Против: 0; Въздържали се: 0.

 3. По т. 2. бе прието да се проведе изпит по специалността в докторантска програма Информатика (ПН 4.6. Информатика и компютърни науки), както и конспекти за този изпит, на следните докторанти към катедрата:
  • Милен Пламенов Близнаков (редовен докторант);
  • Слави Станчев Глухов (редовен докторант);
  • Мария Минева Жекова (редовен докторант)

  като изпитът да се проведе от 9:00 ч. на 18.11.2019 г. в каб. 438 (Нова сграда) от комисия в състав:

  • Проф. дмн Георги Атанасов Тотков – председател;
  • Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев;
  • Доц. д-р Светослав Христосов Енков.
 4. Гласували: 8; За 8; Против: 0; Въздържали се: 0.

 5. По т. 2. въз основа на подадени молби бе прието да се предложи на ФС да прекъсне докторантурите на следните докторанти към катедрата:
  • Милен Пламенов Близнаков (редовен докторант) – за срок от 6 месеца по семейни причини, считано от 25.11.2019;
  • Стоян Петев Атанасов (редовен докторант) – за срок от 6 месеца по здравословни причини, считано от 19.11.2019;
  • Слави Станчев Глухов (редовен докторант) – за срок от 6 месеца по здравословни причини, считано от 25.11.2019;
  • Мария Минева Жекова (редовен докторант) – за срок от 1 година по семейни причини, считано от 19.11.2019.
 6. Гласували: 8; За 8; Против: 0; Въздържали се: 0.

 7. 4. По т. 2. КС прие да предложи 6 редовни и 1 задочна докторантури за учебната 2020/2021.

    Гласували: 8; За 8; Против: 0; Въздържали се: 0.

 


06.11.2019г. 

Ръководител на катедра: ……………………….. 
                                            (доц. д-р Е. Сомова) 

 

Протоколирал: …………………………………….
                             (гл. ас. д-р Г. Пашев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ