Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2019/2020 Учебна година Протокол № 2 – 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 – 2019/2020

Протокол № 2 – 2019/2020 

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 16.10.2019 г.

Днес, 16.10.2019 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: проф. д р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мая Стоева, гл.ас. д-р Мария Василева, ас. Георги Спасов, ас. Павел Кюркчиев, ас. Виктор Матански, ас. Мария Добрева, ас. Иван Желев.

Отсъстващи: доц. д-р Тодорка Глушкова, гл.ас. д-р Георги Шарков, гл.ас. д-р Димитър Благоев, ас. Веселин Кюркчиев.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Атестация на преподаватели.
  4. Разни.

По втора точка от дневния ред се взеха следните

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет, съгласно чл. 20. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага да бъде сменена темата на дисертационния труд на Георги Димчев Спасов, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”. Темата „Разпределени потребителски приложения за оценка качеството на софтуер“ да се промени на темата „Медели за оценка надежността на софтуера“.
  2. Катедреният съвет, съгласно чл. 20. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага да бъдат сменени научните ръководители на Георги Димчев Спасов, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”. Настоящите научни ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов да се сменят с проф. д-р Ангел Голев и доц. д-р Олга Рахнева.

По трета точка от дневния ред се прие следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Катедреният съвет на катедра „Компютърни технологии“ дава положителна оценка по всички атестационни критерии и положителна обща оценка за работата на доц. д-р Николай Павлов.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

16.10.2019 г.

гр. Пловдив

Протоколчик:

/гл. ас. д-р Елена Тодорова/

Ръководител катедра:

/проф. д-р Асен Рахнев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ