Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2019 Протокол № 122 / 05.11.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 122 / 05.11.2019

ПРОТОКОЛ № 122/05.11.2019

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, доц. д-р Дойчин Бояджиев (без право на глас), доц. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов
Отсъстващи: няма

Доц. д-р Христина Кулина откри заседанието и обяви, че има кворум и може да се проведе.

Доц. д-р Христина Кулина предложи да се гласува дневният ред:

Гласуван бе следният Дневен ред:

  1. Избор на ръководител катедра;
  2. Разни.

Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

РЕШЕНИЯ:

По точка 1: Доц. д-р Христина Кулина предложи да се гласува комисия за тайно гласуване в състав гл. ас. д-р Десислава Войникова – научен секретар на катедрата и гл. ас. д-р Петър Копанов.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

Възможните кандидати за ръководител катедра проф. дмн Снежана Христова и доц. д-р Павлина Атанасова дадоха своя отвод.

Доц. д-р Христина Кулина предложи да се гласуват кандидатурите на доц. д-р Веска Нончева и доц. д-р Христина Кулина за ръководител катедра.

Доц. д-р Христина Кулина представи бюлетината за избор на ръководител катедра.

Направеното предложение бе подложено на тайно гласуване.

Комисията по избора отчете, че от 7 гласували има за:

  • доц. д-р Веска Нончева - 4 гласа „да“ и 3 гласа „не“;
  • доц. д-р Христина Кулина - 3 гласа „да“ и 4 гласа „не“.

Катедреният съвет, след проведено тайно гласуване, избра доц. д-р Веска Нончева за ръководител на катедра „Приложна математика и моделиране“.

 

            По точка 2:

            2.1. Доц. д-р Христина Кулина предложи да се гласува гл. ас. д-р Атанас Иванов да е секретар на катедрата.

Направеното предложение бе подложено на явно гласуване.

Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

2.2. Утвърдено е следното годишно разпределение на часовете към катедрата за учебната 2019/2020 година:

 

ПММ разпределение 2019-2020, Протокол № 122/05.11.2019

 

2.3. Доц. д-р Христина Кулина предложи да се приемат конспектите за прием на докторанти 2019/2020 г.

Математическо моделиране и приложение в математиката

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 7, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

2.4. Катедра ПММ утвърди избираеми дисциплини за редовно и задочно обучение през Б триместър на учебната 2019/2020 година:

 

Редовно обучение 

  1.  Основи на сигурността в киберпространството, доц. д-р Дойчин Бояджиев и доц. д-р Златогор Минчев, за студенти от всички специалности. (стара)

Доц. д-р Христина Кулина закри заседанието, поради изчерпване на дневния ред.

 

 

05.11.2019 г.                                                                                 Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Хр. Кулина/

 

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р В. Нончева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ