Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2019 П Р О Т О К О Л № 1 - 19/20    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 1 - 19/20

П Р О Т О К О Л   № 1 -  19/20 

 

 Днес 02.10.2019г. (сряда) от 11.00 часа се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев, доц. д-р  Владимир Вълканов , ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков, ас. д-р Ася Тоскова,  ас. Ирина Кръстева, ас. Пенчо Малинов

Отсъстващи: гл. ас. д-р Емил Дойчев, ас. Борислав Тосков, ас. Александър Петров 

Дневен ред:

 1. Докторанти; 
 2. Разни. 

По точка 1 от дневния ред:

Бяха разгледани и гласувани единодушно от КС  следните РЕШЕНИЯ:

1)    Годишните отчети, мненията на  научните им ръководители и бяха предложени оценки за работата  на следните докторанти:

 • Ирина Красимирова Кръстева – редовен докторант към катедрата да бъде оценен с оценка за първата година от подготовка с оценка Отличен 6;
 • Тодор Атанасов Тодоров – редовен докторант към катедрата да бъде оценен с оценка за първата година от подготовка с оценка Отличен 6.

По точка 2 от дневния ред:

1) Катедреният съвет, съгласно чл. 47. (1) от ППЗРАСРБ на ПУ „Паисий Хилендарски”, гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет да обяви 2 (два) конкурса за  заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика към катедра „Компютърни системи“ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник, както следва:

 1. Един конкурс за главен асистент на пълен щат (пълен норматив);
 2. Един конкурс за главен асистент на половин щат (половин норматив).

2) Катедреният съвет  гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет следните хонорувани преподаватели:

 1. Георги Василев Пенчев – 180 ч.
 2. Георги Костадинов Костадинов - 120 ч.
 3. Даниел Желязков Русев – 180 ч.
 4. Димитър Георгиев Христов - 180 ч.
 5. Йордан Иванов Вачков - 180 ч.
 6. Константин Николаев Русев – 180 ч.
 7. Кристиян Неделчев Милев - 120 ч.
 8. Лазар Милков Пендов - 200 ч.
 9. Мартин Георгиев Василев – 180 ч. 
 10. Михаил Петров Петров – 180 ч. 
 11. Михаела Михайлова Мишева – 180 ч. 
 12. Невена Севдалинова Моралийска - 180 ч.
 13. Пепа Нанкова Атанасова - 200 ч. 
 14. Себиха Ахмедова Маданска - 180 ч. 
 15. Стефан Танев Стайнов - 120 ч. 
 16. Стефани Стоянова Паунова - 200 ч. 
 17. Цветомира Иванова Иванова – 180 ч

3) Катедреният съвет  гласува единодушно и предлага на Факултетния съвет да приеме следната учебна програма за квалификационен курс по  „Софтуерни приложения за създаване на учебно съдържание“ за Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

02.10.2019 г.             

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ