Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2019/2020 Учебна година Протокол № 1– 2019/2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1– 2019/2020

Протокол № 1– 2019/2020
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 25.09.2019 г.

Днес, 25.09.2019 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: проф. д р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Тодорка Глушкова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мария Василева, гл.ас. д-р Мая Стоева, гл.ас. д-р Димитър Благоев, ас. Павел Кюркчиев, ас. Мария Добрева, ас. Георги Спасов, ас. Иван Желев, ас. Веселин Кюркчиев.
Отсъстващи:   ас. Виктор Матански, гл.ас. д-р Георги Шарков

Приет бе следният дневен ред:

 • Учебни.
 • Докторанти.
 • Хонорувани асистенти.
 • Разни.

По първа точка от дневния ред се взеха следните решения:
РЕШЕНИЯ:

 • КС предлага на Факултетния съвет за утвърждаване предложението за разкриване на  2 (две) нови магистърски програми към Факултета по математика и информатика, влизащи в сила от учебната 2019/2020 година:
 • Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...;
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...;
 • КС предлага на Факултетния съвет за утвърждаване на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска специалност „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“. Обучението по тази специалност има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалности от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
 • КС предлага на Факултетния съвет за утвърждаване на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска специалност „Педагогика на обучението по математика“. Обучението по тази специалност има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалности от професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
 • КС предлага на Факултетния съвет за утвърждаване на 2 (две) семестриални такси по 820 лв. за магистърските програми „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) и „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) за учебната 2019/2020 година във Факултета по математика и информатика.

По втора точка от дневния ред се взе следното:
РЕШЕНИЕ:

 • Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторант Веселин Николаев Кюркчиев на тема „Инструменти за адаптивно електронно обучение“:

Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

 • Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – гост-професор в Икономически университет – Варна;  област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от Софийски университет  „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Румен Василев Николов – от Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; (Информатика).

Резервни членове:

 • (външен) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование: 4. Природни науки, матема­тика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; (Информатика);
 • (вътрешен) Доц. д-р Анна Атанасова Малинова от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Инфор­матика и компютърни науки (Информатика).
 • Катедреният съвет предлага защитата на дисертационния труд на Веселин Николаев Кюркчиев дисертационен труд на тема Инструменти за адаптивно електронно обучение да се състои на 09.12.2019 г.

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ:
Предлагат се за утвърждаване от ФС на ФМИ следните хонороровани асистенти:

 • Ивелина Венкова Велчева (магистър) – 180 часа упражнения (150 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, СТД, 1 курс, БИТ, 1 курс, Бизнес математика, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 • Мария Йорданова Гайдарова (магистър) – 100 часа упражнения (80 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 • Стелиана Тилчева Чиликова (магистър) – 180 часа упражнения (150 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, задочно и редовно обучение БИТ, 4 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 • Илиан Руменов Иванов (магистър) 300 часа упражнения (260 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Бизнес право”, за всички специалности, редовно и задочно обучение; 40 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 • Силвия Георгиева Павлова (магистър) – 100 часа упражнения (80 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Преговори в IT индустрията”, за всички специалности; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).
 • Колорадо Старк (Enigma Software) – 100 часа упражнения (80 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4”, за всички специалности, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини).

По четвърта точка от дневния ред се взе следното:
РЕШЕНИЕ:

 • Катедреният съвет, съгласно чл. 58. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направ­ление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика, към катедра „Компютърни технологии“; конкурсът да бъде със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването им в Държавен вестник.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

25.09.2019 г.
гр. Пловдив

Протоколчик:
/доц. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:
/проф. д-р А. Рахнев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ