Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2019 Протокол № 121 / 26.09.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 121 / 26.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 121/26.09.2019
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: проф. д.н. Снежана Христова, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева (без право на глас), доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, доц. д-р Дойчин Бояджиев (без право на глас), гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов, докторант Димитър Фиданов
Отсъстващи: гл. ас. д-р Павлина Атанасова (в отпуск)

Доц. д-р Христина Кулина откри заседанието и обяви, че има кворум и може да се проведе.

Доц. д-р Христина Кулина предложи да се гласува дневният ред, като се включи нулева точка за гласуване правото на съвещателен глас на гост-преподавателите към катедрата.

Гласуван бе следният Дневен ред:

  • Гласуване право на съвещателен глас на гост-преподавателите към катедрата;
  • Годишни отчети на докторанти;
  • Учебни;
  • Кадрови въпроси: предложения за назначаване на академична длъжност „асистент“;
  • Хонорувани;
  • Разни.

Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

РЕШЕНИЯ:

По точка 0: Доц. д-р Христина Кулина предложи да се гласува правото на съвещателен глас за настоящия КС на проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Дойчин Бояджиев, съгласно Правилник за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“, Чл. 58. (1).

Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 1:
1.1. Доц. д-р Христина Кулина представи отчета за извършената работа през втората година от обучението (редовна форма) на докторант Антоанета Йорданова, съгласно  чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Научният ръководител проф. д.м.н. Снежана Гочева представи писменото си становище и препоръки за извършената работа през втората година от обучението (редовна форма) на докторант Антоанета Йорданова.
Доц. д-р Христина Кулина предложи да се гласува отчета на докторанта, становището на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Гочева и атестационна оценка Много добър (5).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

1.2. Доц. д-р Христина Кулина даде думата на докторант Димитър Фиданов да представи отчета си за извършената работа през втората година от докторантското си обучение (редовна форма), съгласно  чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Научният ръководител проф. д.м.н. Снежана Гочева представи писменото си становище и препоръки за извършената работа през втората година от обучението (редовна форма) на докторант Димитър Фиданов.
Доц. д-р Христина Кулина предложи да се гласува отчета на докторанта, становището на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Гочева и атестационна оценка Отличен (6).
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 6, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2: Направено е обсъждане на разпределението на часовете към катедрата за учебната 2019/2020 година.

По точка 3: Доц. д-р Христина Кулина предложи да се обсъдят кадровите въпроси в катедрата като акцентира на:

  • катедра ПММ е в 7 членен състав, като един от членовете ѝ е в дългосрочен отпуск;
  •  проф. д.н. Снежана Христова е с продължение на ТД за втора година;
  • часовете за лабораторни упражнения по КЧМ и по ОМИ (общо 200 часа) са реално необезпечени в настоящото разпределение.

След разисквания доц. д-р Христина Кулина предложи на КС да гласува следното предложение:
Към катедра ПММ да се назначи „асистент“ за срок от две години на половин щат съгласно чл. 90 (1) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“. Предложението беше дискутирано от членовете на катедра ПММ.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 3, „против“ – 2, „въздържали се“ – 1.
Направеното предложение не бе прието.

По точка 4: КС към катедра ПММ предлага до ФС на ФМИ за триместър А на учебна година 2019/2020 година следния хоноруван асистент: Стефани Панайотова.

По точка 5: няма

Доц. д-р Христина Кулина закри заседанието, поради изчерпване на дневния ред.

 

26.09.2019 г.                                               

Научен секретар: ……………………........................
/гл. ас. д-р Д. Войникова/

Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
/доц. д-р Хр. Кулина/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ