Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол № 72/10.07.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 72/10.07.2019

 ПРОТОКОЛ № 72/10.07.2019

 От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 10 юли 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 ДНЕВЕН РЕД:

1.  Обсъждане дневния ред на ФС за 10.07.2019 г.
2.
 Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ, приети на заседание на ДС (Протокол № 71/03.07.2019 г.):

0) Връчване на дипломи за ОНС „Доктор“ на: Радка Колева, Георги Илийчев.

1) Учебни.

 • КСК – информация;
 • Индивидуални планове за работа – информация за изпълнение;
 • В срок до 20.07.2019 г. – заявки в Деканата за ликвидационната сесия;
 • Учебни програми за избираеми, обзорни лекции и др.;
 • Учебни програми за новата специалност „Технология на софтуерното производство и внедряване“.

2) Докторанти.

 • трансформиране на бройки за докторантури от професионално направление 4.5. Математика в професионално направление 4.6. Информатикав и компютърни науки;
 • зачисляване в докторантура, избор на научни ръководители и утвърждаване на теми и ИПР – на 7 докторанта (3 редовни към КС; 3 към КИ, 1 към ОМИИТ);
 • възстановяване на докторантури – Боян Костов и Петя Цветанова;
 • смяна на научен ръководител – на Петя Цветанова;
 • прекъсване на докторантури – Светослав Чонков, Костадин Цветанов.

3) Научни.

 •  Научно жури за академичната длъжност „Професор” – доц. д-р Боян Златанов;
 •  Научно жури за академичната длъжност „Доцент” – гл. ас. д-р Павлина Атанасова.

4) Акредитация. – доклади за САНК (ИШ)

 • 5 докторски по 1.3.;
 • 2 докторски по 4.5.;
 • САНК по 1.3. – за бакалавър и магистър;
 • САНК по 4.5. – бакалавър и магистър;
 • Капацитет по 4.5.

5) Хонорувани.  

 • преподаватели към ФМИ  (допълнителни часове) + ментори.

6) Разни.

 • Доклад от доц. Д. Бояджиев и становище от ФКЕ; (БЗ)
 • Предложение за гост-преподавател на ¼ щат за юли, август и септември  проф.П. Пройнов;
 • Точки „Наука” – по 9 лв. на точка (класиране по катедри и хора);(БЗ) – да се качи в сайта
 • Отпуски – от 12.07.2019 до 30.09.2019;(АИ)
 • ДТВ – участие на ФС, АС, извънредни изпити; (АИ)
 • Заявки за инсталиране на софтуери – в срок до 12.07.2019 г. (ТЧ)
 • Съобщение - следващ ФС и ФНС (избор на професор и доцент) – на 02.10.2019 г.;
 • Информация за: Семинар на ФМИ – 6,7,8 ноември 2019 г. + ОС (отчетно изборно); на 25.11.2019 г. – ОС за избор на Декан.

7) Избор на главен асистент.

 •   ас. д-р Валя Арнаудова.

8) Назначаване на асистенти.

 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следните предложения за:

 • трансформиране на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения в 1 бройка за редовен докторант в сходна област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика;
 • трансформиране на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ в 1 бройка за редовен докторант в сходна област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното мотивирано предложение за капацитет на професионално направление
4.5. Математика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”:

 • за ОКС "Бакалавър" – 600 студенти;
 • за ОКС "Магистър" – 120 студенти;
 • общо за направлението – 720 студенти (редовна форма на обучение).

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие  и предлага за утвърждаване от ФС и АС на ПУ на следните доклади самооценки:

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, утвърдени от НАОА;

АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.5. Математика;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнение на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3.  Педагогика на обучението по ... във ФМИ;

АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... във ФМИ;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Алгебра и теория на числата;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Алгебра и теория на числата;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Математически анализ;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по математика;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по математика;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информатика;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информатика;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информационни технологии;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информационни технологии;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии;

ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС и АС на следното предложение: да бъде избран проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов за „Гост-преподавател“ на ¼ щат за към катедра „Математически анализ“ на ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за периода 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г., тъй като е ръководител на проект ДН 12/12 към ФМИ при МОН.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: във връзка с приключването на учебната година и предстоящия летен отдих е необходимо всички преподаватели да ползват платения си годишен отпуск в периода 12.07.2019 г. – 29.09.2019 г. Тези преподаватели, които имат занятия със задочници през месец септември 2019 г. е необходимо да си подадат молби за прекъсване на отпуската.

РЕШЕНИЕ 7: Проф. Антон Илиев информира членовете на ФС за:

 • следващото заседание на ФС ще е на 02.10.2019 г. (сряда), на което ще се проведат избори за „професор“ и „доцент“;
 • традиционния семинар на ФМИ ще е от 06.11.2019 г. – 08.11.2019 г., в курортен комплекс „Камелия“, Пампорово; там ще се проведе и отчетно Общо събрание на ФМИ;
 • на дата 25.11.2019 г. засега е планирано да се проведе Общо събрание за избор на Декан и нов ФС, а след него ще е първото заседание на ФС, на което ще се изберат зам.-деканите и утвърдят новите ръководители на катедри. Промяна на тази дата може да се наложи във връзка със очакваната заповед на Ректора за фиксираните периоди за провеждане на избори.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие следните предложения от КС на катедра „Компютърни технологии“ и катедра „Софтуерни технологии“: да бъдат назначени Иван Иванов Желев и Веселина Руменова Нанева на академичната длъжност „асистент” на трудов договор за срок от 4 (четири) години по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, съответно към катедра „Компютърни технологии” и катедра „Софтуерни технологии“ на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ (на ОТД) – осем часа работно време, считано от 01.10.2019 г.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ