Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол № 71/03.07.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 71/03.07.2019

 ПРОТОКОЛ № 71/03.07.2019

 От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 Днес, 03 юли 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:
1.
 Уточняване дневния ред на ФС за 10.07.2019 г.
2.
 Разни.

 РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ за 10.07.2019 г.:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Научни.
 4. Акредитация.
 5. Хонорувани.
 6. Разни.
 7. Избор на главен асистент.
 8. Назначаване на асистенти.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие за нулева точка: 1) Поздравителен адрес за доц. д-р Недялка Казакова; 2) връчване на дипломите за ОНС „Доктор“ на Радка Колева, Георги Илийчев и Анатоли Карабов;  3) връчване на два медала (златен и сребърен) на Иван Найденов от Международния конкурс MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието), който се проведе от 30 април до 5 май 2019 г. в Московския държавен областен университет в Москва, Русия.

РЕШЕНИЕ 3: Проф. Антон Илиев запозна членовете на ДС с приема за учебната 2019/2020 година: на първо място са специалностите от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в което има 949 кандидати по първо желание за 500 места. Специалност „Софтуерно инженерство“ (редовно обучение), за която по първо желание кандидатите са 337 за 90 места е на второ място в ПУ; спец.  „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение е на трето място от всички специалности в ПУ, 275 кандидати по първо желание за 90 места; на второ място са предпочитаните специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., кандидатите са 31 по първо желание за 45 места; на трето място са специалностите от професионално направление 4.5. Математика, в което по първо желание кандидатите са 12 за 30 места.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следните учебни програми за новата магистърска специалност „Технология на софтуерното производство и внедряване“, редовно обучение: „Дизайн, базиран на услуги“, „Системно управление на услуги и процес“, „Автоматизация на внедряването на софтуер“, „Същност на виртуализацията“, „Инструменти за оркестрация на услуги“, „Управление на виртуални машини в облака“, „Управление на софтуерни контейнери в облака“, „Конфигурация на клъстери от услуги“ , „Програмно управление на задачи“, „Диагностика на проблеми в компютърни мрежи“ – ИД, „Мониторинг на компютърни мрежи“ – ИД.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следните учебни програми, предложени от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, от КС на катедра „Софтуерни технологии“ и КС на катедра „Компютърни технологии“ за:

 • дисциплината „Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии“ на бакалавърската специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“;
 •  дисциплината „Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии“ на бакалавърската специалност „Математика, информатика и информационни технологии“:
 •  дисциплината „Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии“ на бакалавърската специалност „Математика и информатика“.
 •  дисциплината „Събитийно програмиране“ за бакалавърската специалност „Математика, информатика и информационни технологии“;
 •  за избираема дисциплина „Въведение в генеративната визуализация“, редовно обучение;
 • за избираема дисциплина „Въведение в генеративната визуализация“, задочно обучение;
 • за избираема дисциплина „Визуално програмиране с Processing, редовно обучение;
 • за избираема дисциплина „Визуално програмиране с Processing“, задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следните предложения за:

 • трансформиране на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения в 1 бройка за редовен докторант в сходна област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика;
 • трансформиране на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математически анализ в 1 бройка за редовен докторант в сходна област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: в срок до 20.07.2019 г. (петък) да се подават в Деканата предложения (в определената за тази цел тетрадка) за предстоящата ликвидационна сесия, за редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 8: Проф. Илиев напомни, че срокът за предаване на Индивидуалните планове за работа е 10.07.2019 г. и ще апелира на ФС за внимателна проверка от страна на ръководители катедри.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 10.07.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика
 

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ