Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2019 П Р О Т О К О Л № 5 - 18/19    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 5 - 18/19

П Р О Т О К О Л   № 5 -  18/19 

  Днес 03.07.2019г. (сряда) от 14.00 часа се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, доц. д-р Генчо Стоицов, доц. д-р Александър Пенев, доц. д-р  Владимир Вълканов, гл.ас. д-р Магдалена Веселинова, ас. Ася Тоскова, ас. Ирина Кръстева, ас. Пенчо Малинов, ас. Ирена Кехайова, ас. Борислав Тосков, гл. ас. д-р Емил Дойчев

Отсъстващи:, ас. Александър Петров, проф. д-р Иван Ганчев, ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р Георги Чолаков,  доц.  д-р Димчо Димов

Дневен ред:

  1. Докторанти;
  2. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1. Във връзка с предложението на катедра „Компютърни системи” до Факултетния съвет за избор на докторанти към катедрата по: Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6.Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика.

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет на ФМИ и гласува единодушно, съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ, да вземе решение за зачисляване в редовна докторантура следните кандидати, като избере предложените научни ръководители, и утвърди предложените тема на дисертациите и индивидуалните им планове:

1.         Цветомира Иванова Иванова   - „Изследвания за създаване на семантични модели в областта на културно-историческото наследство на България“, научен ръководител  проф. д-р Станимир Стоянов

2.         Стефан Танев Стайнов  - „Изграждане на система за самообучение в персонален туристически екскурзовод“, научен ръководител доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

3.         Георги Костадинов Костадинов  - „Изследвания за разработване на амбиент-ориентиран генератор на маршрути“, научен ръководител доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

2.  Бяха разгледани молбите за възстановяване в редовна докторантура на:

  • Петя Василева - редовен докторант към катедрата, прекъснала докторантурата поради майчинство, считано от 01.08.2018 год.
  • Боян Костов - редовен докторант към катедрата, прекъснала докторантурата поради семейни причини, считано от 01.08.2018 год.

Катедреният съвет предлага на ФС и гласува единодушно: Да предложи на Ректора на ПУ да възстанови редовните докторантури на:

1.         Петя Василева - считано от 01.07.2019 год.

2.         Боян Костов - считано от 01.08.2019 год.

3. Бяха разгледани въпроси, свързани с работата на докторантите. В тази връзка катедреният съвет гласува единодушно и предлага на факултетния съвет следното предложение: на основание чл.15. (4) от ППЗАСРБ и чл.21. (3) от ПРАСПУ да бъде освободен доц. д-р Димчо Стойков Димов от научно ръководство на Петя Цветанова Василева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи", считано от 01.07.2019 г., по семейни причини.

По т. 2 от дневния ред:

  1. Беше разгледана молбата на гл. ас. д-р Магдалена Веселинова за прехвърляне в катедра „Софтуерни технологии“.

   Катедреният съвет гласува единодушно желанието на гл.ас. д-р Магдалена Веселинова да     бъде удовлетворено.

  1. Проф. Стоянов, предложи доц. д-р Владимир Вълканов да отговаря за организацията на часовете в катедрата.

Катедреният съвет гласува единодушно предложението на проф. Стоянов.

 Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

03.07.2019 г.             

Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ