Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2019 Протокол 7/21.06.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол 7/21.06.2019

ПРОТОКОЛ № 07 / 21.06.2019 г.

 

Днес, 21.06.2019 г. (петък), се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Участвали: доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова,         ас. д-р Атанас Илчев.

С право на съвещателен глас: проф. д-р Андрей Захариев - ВРИД Ръководител катедра „Математически анализ “, проф. д.м.н. Петко Пройнов.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Предложение за гост-преподавател към катедра „Математически анализ“.
  2. Разни.

По точка 1: Като взе под внимание, че проф. д.м.н. Петко Пройнов  е ръководител на проект ДН 12/12 към ФНИ при МОН, Kатедреният съвет предлага Факултетният съвет да номинира проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов за гост-професор на ¼ щат за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. към катедра „Математически анализ“ на ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

По точка 2: Няма.

21.06.2019г.

гр. Пловдив

 

Подпис:………………………………

проф. д-р Андрей Захариев

ВРИД Ръководител на катедра „Математически анализ“ 

 

 

 

Подпис:……………………………

гл. ас. д-р Милена Петкова

Протоколчик

 

Членове на катедра „Математически анализ“:  

1. .................................................
     /доц. д-р Боян Златанов /

 


2. .................................................   

    /доц. д-р Христо Кискинов/   

 

 

3. .................................................

  /доц. д-р Атанаска Георгиева/                                                                                     

 

 

4. .................................................    

    /доц. д-р Теменужка Пенева/                                                                                             

 

 

5. ...................................................                                                                            

    /гл. ас. д-р Слав Чолаков/      

 

 

6. ..................................................                                                     

   /гл. ас. д-р Милена Петкова/   

 

7. ..................................................
          /ас. д-р Атанас Илчев/

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ