Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 24 / 08.07.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 24 / 08.07.2019 г.

Протокол № 24-2018/2019

 от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 08.07.2019 г.

 Днес, 08.07.2019 г. (понеделник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова и гл. ас. д-р Кирина Бойкова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Деница Шаркова - в отпуск.

Дневен ред:

 1. Докторанти. 
 2. Учебни.
 3. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет избра доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина за научен ръководител на Пенка Георгиева Караджова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 2. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на задочния докторант Пенка Георгиева Караджова: „Синергетични аспекти на приемствеността в обучението по математика в средното училище (5. – 7. клас)“.
 3. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Пенка Георгиева Караджова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, с научен ръководител доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина.
 4. Катедреният съвет прие нови учебни програми за следните дисциплини от бакалавърска специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“:
  • Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии;
 5. Катедреният съвет прие нови учебни програми за следните дисциплини от бакалавърска специалност „Математика, информатика и информационни технологии“:
  • Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии.
 6. Катедреният съвет прие актуализирани учебни програми за следните дисциплини от бакалавърска специалност „Математика и информатика“:
  • Обзорни лекции по математика, информатика и информационни технологии.

 

08.07.2019 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                          Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                    /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ