Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2018/2019 Учебна година Протокол № 8– 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8– 2018/2019

Протокол № 8– 2018/2019

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 10.07.2019 г.

Днес, 10.07.2019 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: проф. д р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Тодорка Глушкова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мария Василева, гл.ас. Мая Стоева, гл. ас. Георги Шарков, ас. Виктор Матански, ас. Павел Кюркчиев, ас. Мария Добрева, ас. Георги Спасов.

Отсъстващи:   ас. Веселин Кюркчиев

 Приет бе следният дневен ред:

  1. Предложение за назначаване на академична длъжност „асистент“.
  2. Учебни.
  3. Разни.

По първа точка 

 РЕШЕНИЕ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 90 (1) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да одобри предложението да се назначи магистър Иван Иванов Желев, на длъжността „асистент“ на трудов договор за срок от четири години по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, към катедра „Компютърни технологии“, по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ (на ОТД) – осем часа работно време.

По втора точка

РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет предлага за утвърждаване от Факултетния съвет, съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да бъдат приети следните учебни програми:

-        за избираема дисциплина „Въведение в генеративната визуализация“ – редовно обучение;
-       
за избираема дисциплина  „Въведение в генеративната визуализация“ – задочно обучение; 
-        за избираема дисциплина „Визуално програмиране с Processing – редовно обучение; 
-        за избираема дисциплина „Визуално програмиране с Processing“ – задочно обучение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

10.07.2019 г. Протоколчик
гр. Пловдив /доц. д-р Т. Глушкова/                
  Ръководител катедра:
  /проф. д-р А. Рахнев/                
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ