Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 35 / 09.07.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 35 / 09.07.2019 г.

Протокол № 35 / 09.07.2019 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 Днес, 09.07.2019 г. (вторник) от 10:00 часа в 531 к. з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Христо Христов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев, ас. Хасан Гюлюстан.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Предложение за назначаване на академична длъжност „асистент“.
 2. Учебни.
 3. Докторанти
 4. Разни.

По точка 1). Доц д-р Терзиева представи подаденото заявление от магистър Веселина Руменова Нанева за назначаване на академичната длъжност „асистент“ към катедрата. Предложеният за асистент Веселина Нанева работи като хоноруван преподaвател към ФМИ от 2015 год.  За изпълнение на задачите, свързани с обучението в бакалавърските програми, катедрата трябва да осигури повече от 3000 наднормени часове за учебната 2019/2020 год.

Решение:

В съответствие с Чл. 17 от ЗРАСРБ, Чл. 44 (2) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 55 (2) от ПРАСПУ, Катедреният съвет единодушно одобри предложението и прави следното предложение за утвърждаване от Факултетния съвет:

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди предложението да бъде назначен магистър Веселина Руменова Нанева за академичната длъжност „асистент“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки към катедра „Софтуерни технологии“ на ФМИ за срок от 4 (четири) години, считано от 01.10.2019 г.

По точка 2) доц. д-р Терзиева представи пред Катедрения съвет разработените учебни програми за магистърска програма „Технология на софтуерното производство и внедряване“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки  със срок на обучение 1 година, редовна форма.

Решение: Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС за утвърждаване следните нови учебни програми:

 1. Дизайн, базиран на услуги.
 2. Системно управление на услуги и процеси.
 3. Автоматизация на внедряването на софтуер.
 4. Същност на виртуализацията.
 5. Инструменти за оркестрация на услуги.
 6. Управление на виртуални машини в облака.
 7. Управление на софтуерни контейнери в облака.
 8. Конфигурация на клъстери от услуги.
 9. Програмно управление на задачи;

10.  Диагностика на проблеми в компютърни мрежи - ИД;

11.  Мониторинг на компютърни мрежи - ИД

По точка 2) доц. Терзиева представи актуализирана учебна програма по дисциплината „Събитийно програмиране“ на специалност МИИТ – редовно обучение.

Решение: Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС за утвърждаване актуализирана учебна програма по дисциплината „Събитийно програмиране“ на специалност МИИТ – редовно обучение към катедра „Софтуерни технологии“.

По точка 2) Катедреният съвет разгледа разпределението на часовете на катедрата за есенен триместър на учебната 2019/2020 уч. г., задочно обучение.

По точка 3. Доц. д-р Терзиева представи заявление за прекъсване на докторантурата от Костадин Емилов Цветанов – докторант в задочна форма на обучение, за срок от една година, считано от 01.08.2019 г., поради семейни причини.

Решение: Въз основа на подадено заявление и съгласно чл. 26 (1) от Правилника за ЗАСПУ, катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС да прекъсне докторантурата на Костадин Емилов Цветанов – докторант в задочна форма на обучение към катедра „Софтуерни технологии“, за срок от една година по семейни причини, считано от 01.08.2019 г.,

По точка 3. Доц. д-р Терзиева представи заявление за прекъсване на докторантурата от Светослав Иванов Чонков – докторант в редовна форма на обучение, за срок от една година, считано от 01.08.2019 г., поради семейни причини.

Решение: Въз основа на подадено заявление и съгласно чл. 26 (1) от Правилника за ЗАСПУ, катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС да прекъсне докторантурата на Светослав Иванов Чонков – докторант в редовна форма на обучение към катедра „Софтуерни технологии“, за срок от една година по семейни причини, считано от 01.08.2019 г.,

По точка 4. Доц. д-р Терзиева представи заявление за прехвърляне на гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова от катедра „Компютърни системи“ към катедра „Софтуерни технологии“.

Решение: Въз основа на подадено заявление и съгласно чл. 65 (3) от Правилник за устройството и дейността на ПУ„Паисий Хилендарски", катедреният съвет гласува единодушно гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова да бъде прехвърлена от катедра „Компютърни системи“ към катедра „Софтуерни технологии“.

КС обсъди организационни и административни проблеми във връзка с дейността на катедрата.

Поради изчерпване на дневния ред КС бе закрит.

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра
 

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

09.07.2019 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ