Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 33 / 12.03.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 33 / 12.03.2019 г.

Протокол № 33 / 12.03.2019 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 Днес, 12.03.2019 г. (вторник) от 13:30 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“ .

Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Христо Христов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев, ас. Хасан Гюлюстан.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Никола Вълчанов

Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

По точка 1) Катедреният съвет разгледа разпределението на часовете на катедрата за пролетен триместър на учебната 2018/2019 уч. г., редовно и задочно обучение и предлага на ФС за утвърждаване следните хонорувани преподаватели:

 1. Николай Атанасов Чочев (бакалавър), студент в магистърска програма БИАЕ, Фак. № 1801427002, за водене на лабораторни упражнения по „Увод в уеб програмирането“ и „Уеб дизайн“ - 160 часа с 1 курс на спец. СТД редовно обучение, тел. 0898807434.
 2. Емил Стоянов Тотев, студент СТД втори курс, Фак. № 1701681004, за водене на лабораторни упражнения по „Уеб дизайн“ - 90 ч. на СТД 1 курс, редовно обучение, email: totev@designweekend.co, GSM: 0888840908.

По точка 1) Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС за утвърждаване следните учебни програми към катедрата:

 1. Паралелно програмиране, за СИ, редовно и задочно обучение;
 2. Компютърни архитектури, спец. Биоинформатика;
 3. Операционни системи, спец. Биоинформатика.

По точка 2) Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, обсъди и прие годишните отчети за изпълнение на индивидуалните учебни планове на докторантите към катедрата, съгласно мнението на научните им ръководители.

Решения

 1. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Стефан Димитров Ставрев, съгласно мнението на научните ръководители - проф. д-р Ангел Атанасов Голев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
 2. Катедреният съвет приема докторант Стефан Димитров Ставрев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 3. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Светослав Иванов Чонков, съгласно мнението на научния ръководител проф д-р Христо Крушков.
 4. Катедреният съвет приема докторант Светослав Иванов Чонков да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 5. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Костадин Емилов Цветанов, съгласно мнението на научния ръководител проф д-р Христо Крушков.
 6. Катедреният съвет приема докторант Костадин Емилов Цветанов, да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 7. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Христо Василев Атанасов, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Ангел Атанасов Голев.
 8. Катедреният съвет приема докторант Христо Василев Атанасов, да бъде атестиран с оценка Добър (4.00) за работата си през първата година от подготовката.

По точка 3.  Доц. д-р Терзиева напомни на членовете на катедрата за предстоящата промоция на випуск 2018.

Поради изчерпване на дневния ред КС бе закрит.

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра
 

12.03.2019 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ