Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2019 Протокол № 61 / 27.02.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 61 / 27.02.2019 г.

ПРОТОКОЛ №61

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 27.02.2019 г. от 17:00 ч. в 235 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. дмн Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Отсъства: доц. д-р Добринка Грибачева.

Присъства без право на глас: д-т Веселина Тавкова.

Дневен ред:

  1. Атестация на членове на катедрата.
  2. Докторанти.
  3. Други.

 

По точка 1.  

Ръководителят на катедрата проф. Манев прочете отчета на гл. ас. д-р Йордан Епитропов за атестацията му през изминалия период. Той отбеляза, че отчетът на гл. ас д-р Йордан Епитропов дава основание на КС да гласува поло­жи­телна оценка за атестацията по учебната дейност, административна дейност и по научно-изследователска дейност. Общата оцен­ка от атестирането на гл. ас. д-р Йордан Епитропов да бъде положителна.

Членовете на КС гласуваха единодушно положителна оценка за работата на гл. ас. д-р Йордан Епитропов по трите вида дейности поотделно, както и комплексно.

 

По точка 2.

Ръководителят на катедра запозна присъстващите с отчета за изпълнение на индивидуалния план на докторанта Веселина Тавкова през първата година на обучение. След обсъждане и въз основа на представения отчет от докторантката и мнението на нейния научен ръководител, членовете на КС единодушно приеха следните реше­ния:

  1. Факултетният съвет, съгласно чл. 24. от ПРАС на ПУ „Паисий Хи­лен­дар­ски”, да при­еме мнението за работата на докторанта Веселина Руменова Тавкова  през първата го­ди­на от подготовката (1.03.2018 г. – 28.02.2019 г.), представено от научния ѝ ръ­ко­водител проф. дмн Манчо Манев.
  2. Факултетният съвет да приеме отчета за първата година от подго­товката на Веселина Руменова Тавкова, съгласно мнението на научния ѝ ръ­ко­во­ди­тел.
  3. Катедреният съвет предлага докторанта Веселина Тавкова  да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата го­дина от подготовката.

 

По точка 3.

а)  Проф. Манев информира членовете на КС за откриването на нова сесия за кандидатстване с научни проекти към ФНИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.

б) Проф. Манев подкани членовете на КС да подадат заявки за дати и зали в деканата за предстоящата изпитна сесия.

в) Ръководителят на катедрата напомни на членовете на КС за предстоящата промоция по връчването на дипломите за 2017/2018 уч. год.

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

 

27.02.2019 г.                                                Секретар на катедрата:

(гл. ас. д-р И. Докузова)

Ръководител на катедрата:

(проф. дмн М. Манев)

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ