Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 22 / 19.02.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 22 / 19.02.2019 г.

Протокол № 22-2018/2019

 от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 19.02.2019 г.

 Днес, 19.02.2019 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова и гл. ас. д-р Кирина Бойкова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Деница Шаркова.

Дневен ред:

 1. Атестация. 
 2. Учебни.
 3. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет гласува единодушно и определи положителни атестационни оценки по трите основни показателя (учебна, научно-изследователска и административна и др. дейност) и обобщена положителна атестационна оценка на доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина. В резултат от извършеното обсъждане, гласуване и приети решения по т. 1), катедреният съвет предлага на Факултетната комисия по атестация да приеме атестационния отчет и оценки на:
  • учебна дейност – „положителна“;
  • научно-изследователска дейност – „положителна“;
  • административна дейност – „положителна“;
 2. доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина

  ОБЩА АТЕСТАЦИОННА ОЦЕНКА – „ПОЛОЖИТЕЛНА“. 

 3. Катедреният съвет предлага за одобрение от Факултетния съвет на учебни програми за следните квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:
  • Облачни технологии в образованието;
  • Методика на преподаване на Компютърно моделиране в 4. клас.

19.02.2019 г.                                                                    Протоколчик: ....................................................

гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                            Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                      /проф. д-р К. Гъров /

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ