Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2019 Протокол № 120 / 19.06.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 120 / 19.06.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 120/19.06.2019

от катедрен съвет при катедра ПММ

 

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева (с право на съвещателен глас), проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: няма

 

Дневен ред:

1. Предложение за жури за конкурса за доцент към катедрата

2. Обсъждане на писмо до ФС във връзка с часовете по Маркетингови изследвания

3. Избор на материално-отговорно лице за катедрата

4. Разни

 

РЕШЕНИЯ:

 

По точка 1: Доц. д-р Дойчин Бояджиев предложи на катедра „Приложна математика и моделиране“ да гласува следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност доцент, по обявения конкурс в ДВ, брой 31 от 12 април 2019 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика: 

Външни членове за Пловдивския университет:

  1. Проф. дмн Стефка Николаева Димова – от Институт по математика и информатика, БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
  2. Проф. дмн Гено Петков Николов – от СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ - София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
  3. Проф. дфзн Ана Йовкова Пройкова – от СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ - София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност Теоретична и математическа физика;
  4. Доц. д-р Румен Костадинов Улучев – от СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ - София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
  2. Проф. дмн Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
  3. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

Резервни членове:

  1. (външен) Проф. д-р Евгения Димитрова Попова – от Институт по математика и информатика, БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
  2. (вътрешен) Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения.

 

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 6, „против“ – 1, „въздържали се“ – 1.

Направеното предложение бе прието.

 

Проф. д.м.н. Снежана Христова гласува против, защото кандидатът и ръководителят катедра не могат да покажат и докажат използвайки базата данни НАЦИД, точковите показатели на предложените за научно жури.

 

По точка 2: Проведе се обсъждане на доклад във връзка с часовете по Маркетингови изследвания. КС реши, че доц. д-р Дойчин Бояджиев ще подаде от негово име доклад до Факултетна комисия по етика.

По точка 3: Доц. д-р Дойчин Бояджиев предложи да се направи избор на гл. ас. д-р Атанас Иванов за материално-отговорно лице за катедрата.

Направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували „за“ – 8, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 4: няма

 

 

19.06.2019 г.                                           Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

 

                                   Ръководител катедра ПММ: ………………...............................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ