Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2019 Протокол № 05 / 14.05.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 05 / 14.05.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 05 / 14.05.2019 г.

 

Днес, 14.05.2019 г. (вторник), се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Участвали: доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова, ас. д-р Атанас Илчев.

С право на съвещателен глас: проф. д-р Андрей Захариев - ВРИД Ръководител катедра „Математически анализ “, проф. д.м.н. Петко Пройнов.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Разпределение на часовете за 2019/2020 учебна година.
  2. Избираеми дисциплини за А триместър за 2019/2020 година.

По точка 1: Катедрата прие разпределението на часовете за 2019/2020 уч. година.  Професор Захариев уточни, че часовете ще бъдат окончателно разпределени в началото на учебната 2019/2020 година.

По точка 2:  Катедра „Математически анализ” утвърди следните избираеми дисциплини за редовно и задочно обучение на студенти от ФМИ на ПУ през А триместър на учебната 2019/2020 година:

Избираема дисциплина  Преподавател Форма на обучение  Специалности
Итерационни методи проф. д.м.н. Петко Пройнов Редовна
Задочна
Всички
Въведение в математика на парите доц. д-р Боян Златанов Редовна,
Задочна
Всички
Въведение във функционалния анализ проф. д.м.н. С. Костадинов
проф. д-р А. Захариев
доц. д-р А. Георгиева
Редовна БМ, ПМ, ИТМОМ, МИИТ, M
Въведение в теория на множествата и общата топология доц. д-р Георги Костадинов Редовна, Задочна Всички
Въведение в теоретичната информатика доц. д-р Христо Кискинов Редовна СТД, БИТ

14.05.2019г.
гр. Пловдив

 

Подпис:………………………………

проф. д-р Андрей Захариев

ВРИД Ръководител на катедра „Математически анализ“ 

 

Подпис:……………………………

гл. ас. д-р Милена Петкова

Протоколчик

 

Членове на катедра „Математически анализ“:



1. .................................................
  / доц. д-р Боян Златанов /


2. .................................................

/доц. д-р Христо Кискинов/

 

3. .................................................

 /доц. д-р Атанаска Георгиева/ 

 

4. ................................................. 

/доц. д-р Теменужка Пенева/

 

5...................................................

/гл. ас. д-р Слав Чолаков/

 

6. ..................................................

/гл. ас. д-р Милена Петкова/

 

7. ..................................................
 /ас. д-р Атанас Илчев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ