Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2019 Протокол № 4 / 19.04.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 19.04.2019

ПРОТОКОЛ № 04 / 19.04.2019 г.

 

Днес, 19.04.2019 г. (петък), от 14.30 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Присъстват: доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова,         ас. д-р Атанас Илчев.

С право на съвещателен глас присъстват: проф. д-р Андрей Захариев - ВРИД Ръководител катедра „Математически анализ “, проф. д.м.н. Петко Пройнов.

Отсъстват: няма

Приет бе следният дневен ред:

 1. Предложение за гост-преподаватели към катедрата.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Предложеният дневен ред бе приет.

По точка 1: На гласуване бяха подложени следните предложения: 

1.1. Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов да бъде назначен като гост-професор за една  година на цял щат във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

1.2. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев да бъде назначен като гост-професор за една  година на цял щат във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

След проведено обсъждане катедреният съвет единодушно взе следните РЕШЕНИЯ:

Катедреният съвет прави следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:

1.1. Катедреният съвет, съгласно Решение 34/ 19.04.2017 на ФС на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“,, предлага Факултетния съвет да номинира за гост-професор на цял щат за учебната 2019/2020 год. към катедра „Математически анализ“ на ФМИ проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, отговарящ на изискванията на Решение 34, а именно:

 • За последните 5 години (2014-2018 г.) има 2853 точки „Наука“ при изискване 500 точки.
 • Пенсиониран във Факултета по математика и информатика.
 • Има осигурен пълен норматив за учебната 2019/2020 година.

Гласували „за“ -7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направеното предложение е прието.

1.2. Катедреният съвет, съгласно Решение 34/ 19.04.2017 на ФС на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, предлага на Факултетния съвет да номинира за гост-професор на цял щат за учебната 2019/2020 год. към катедра „Математически анализ“ на ФМИ проф. д-р Андрей Иванов Захариев, отговарящ на изискванията, приети с цитираното Решение, а именно:

 • За последните 5 години (2014-2018 г.) има 1524 точки „Наука“ при изискване 500 точки.
 • Пенсиониран във Факултета по математика и информатика считано от 01.07.2019 г. 
 • Има осигурен пълен норматив за учебната 2019/2020 година.

Гласували „за“ -7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направеното предложение е прието.

По точка 2: Разисквания не бяха проведени.

По точка 3:  

Съгласно разпределението на часовете в катедрата Катедреният съвет  предлага на Факултетния съвет да утвърди за 2019/2020 учебна година следните хонорувани преподаватели към катедрата:

 1. Екатерина Борисова Мадамлиева (докторант) – 40 часа упражнения за водене на упражнения по дисциплината „БИБТ“ , Б триместър,  на специалност БИТ  4 курс, редовно обучение и 10 часа за участие в семестриалните изпити.
 2. Ива Тодорова Найденова (докторант) – 40 часа упражнения за водене на дисциплината „Математически анализ 1“, Б триместър, специалност Математика, 1 курс и специалност Приложна математика, 1 курс; 10 часа за изпитване на студенти.
 3. Пламена Иванова Марчева (докторант) – 20 часа упражнения за водене на упражнения по дисциплината „Диференциални уравнения“ , А триместър,  на специалност МИИТ и специалност ИТМОМ, 2 курс, редовно обучение и упражнения по дисциплината „„БИБТ“ , Б триместър,  на специалност БИТ  4 курс, задочно обучение; 10 часа за участие в семестриалните изпити.
 4. гл. ас. д-р Стоян Георгиев Златев – 170 часа за дисциплини „Анализ на инвестиционни проекти“, Б триместър, 4 курс редовно обучение  и „Инвестиции и инвестиционни техники”, В триместър, 3 курс редовно обучение, спец. Бизнес Математика и провеждане на семестриалните изпити. Адрес: с. Войводиново, бул. „Христо Ботев” № 58; GSM: 0887261474 e-mail: szlatev@uni-plovdiv.bg.
 5. доц. д-р Неделчо Милев - 370 часа за дисциплина „Комплексен анализ“, А триместър, специалност Математика, 3 курс и специалност Приложна математика, 3 курс, дисциплина „Частни диференциални уравнения” („Уравнения на математическата физика“), Б триместър, специалност Математика, 3 курс и специалност Приложна математика, 3 курс, дисциплина „Обикновени диференциални уравнения”, В триместър, специалност Математика, 2 курс и специалност Приложна математика, 2 курс и провеждане на семестриалните изпити.
 6. Мария Иванова Борисова (студент специалност Математика и информатика, 3 курс, фак. номер 1601181004) – 25 часа упражнения за дисциплина „Математически анализ 2“, В триместър, на специалност ИТМОМ, 1 курс, редовно обучение и участие в семестриалните изпити.

Гласували „за“ -7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.

Направеното предложение е прието.

Бе извършен анализ и оценка на качеството на обучение по дисциплините, за които катедрата отговаря. ВРИД ръководител катедра не е констатирал проблеми с учебната дейност през 2018/2019 уч. година. За такива не съобщиха и членовете на КС.

19.04.2019г.

гр. Пловдив

Подпис:………………………………

проф. д-р Андрей Захариев

ВРИД Ръководител на катедра „Математически анализ“ 

 

Подпис:……………………………

гл. ас. д-р Милена Петкова

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ