Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Доклади на конференции, организирани от ФМИ Пампорово 2018 Preface    English
Факултет по математика и информатика - Preface

Уважаеми колеги,

Настоящата конференция за четвърта поредна година си постави за цел представянето на значими научни резултати в областта на математиката, информатиката и обучението по математика и информатика. Възможността за обмен на знания и ценен опит за докторанти, млади учени и студенти на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет утвърждава конференцията като още един от факторите за създаването на висококвалифицирани кадри и развитието на научните изследвания във фундаменталните и приложни направления на факултета.

В структурата на конференцията са традиционните секции А – Разработване на иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научните изследвания и бизнеса; Б – Иновационни софтуерни инструменти и технологии в обучението. В програмата са включени 19 доклада, които бяха приети след анонимно рецензиране. Надявам се този научен форум да генерира нови идеи, изследователски цели и вдъхновение.

Използвам случая да изкажа специални благодарности на Програмния и Организационен комитети на конференцията, на ръководството на Факултета по математика и информатика, както и на Фонд научни изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Доц. д-р Анна Малинова

 

Dear colleagues,

The recent conference, for the fourth consecutive year, aimed at presenting significant scientific results in mathematics, informatics and pedagogy of education in mathematics and informatics. The opportunity for knowledge exchange and valuable experience for PhD students, young scientists and students of the Faculty of Mathematics and Informatics at the University of Plovdiv, confirms the conference as one of the factors for the creation of highly qualified staff and the development of scientific research in the fundamental and applied directions of the faculty.

The structure of the conference consists of the traditional sections A –Development of innovative software tools and technologies with applications in research and business; B – Innovative software tools and technologies in education. The scientific program includes 19 papers that were accepted after anonymous review. I hope this scientific forum will generate new ideas, research goals and inspiration.

I take this opportunity to express my special thanks to the Program and Organizational Committees of the Conference, to the board of the Faculty of Mathematics and Informatics and to the Fund “Scientific Research” at the University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”.

Assoc. Prof. Anna Malinova, PhD

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ